Piątek, 24 maja 2024
Imieniny: Joanna, Zuzanna, Milena
pochmurno
25°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Miejski w Elblągu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej elblag.eu.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji dostępności: 2024-03-29

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jacek Boruszka, din@umelblag.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 55 239 30 62. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek główny: Urząd Miejski w Elblągu, ul. Łączności 1
Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą 2 wejścia: - wejście główne od ul. Łączności oraz od ul. Kosynierów Gdyńskich. W budynku są dwie windy przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz osób niewidomych i słabowidzących - komunikaty głosowe oraz oznaczenie przycisków na tablicy sterującej w języku Braille’a. Wejście od ul. Kosynierów Gdyńskich jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózkach z bezpośrednim dostępem do windy z poziomu chodnika. Wejście główne do budynku od ul. Łączności posiada automatyczne drzwi ułatwiające wejście osobom ze szczególnymi potrzebami. Przed wejściem znajduje się oznakowany przycisk przyzywowy do kontaktu osoby ze szczególnymi potrzebami potrzebującej pomocy z pracownikiem ochrony, który udziela pomocy w dotarciu do wejścia dla osób ze szczególnymi potrzebami. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na wszystkich piętrach. Toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na parterze oraz na III piętrze. Przed budynkiem wyznaczono  6 miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami (3 miejsca parkingowe na głównym parkingu bezpośrednio przy wejściu dla osób z niepełnosprawnościami od strony ul. Kosynierów Gdyńskich oraz 3 miejsca przy budynku Urzędu Stanu Cywilnego) oraz 1 miejsce parkingowe przeznaczone dla kobiet w ciąży. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek posiada na każdej kondygnacji plany tyflograficzne oznakowane pismem Braille’a, wskazujące rozkład pomieszczeń. W budynku znajduje się wózek ewakuacyjny zapewniający osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

W budynku znajdują się 2 pętle stanowiskowe - lokalizacja pętli: Biuro Obsługi Interesantów i Sekretariat Departamentu Spraw Obywatelskich oraz 1 pętla indukcyjna obwodowa – lokalizacja: Sala Sesyjna (nr 301).  W budynku, w Biurze Obsługi Interesantów, zainstalowany jest system umożliwiający zdalne, bezpłatne skorzystanie z usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu. 

 

Budynek: Urząd Miejski w Elblągu, ul. Kosynierów Gdyńskich 42
Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi 1 wejście. Wejście do budynku jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózkach z bezpośrednim dostępem z poziomu chodnika. W budynku nie ma wind - budynek parterowy. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia. W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. Bezpośrednio przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsca parkingowe (3 miejsca) znajdują się w odległości ok. 30m - przy wejściu do budynku głównego Urzędu dla osób z niepełnosprawnościami od strony ul. Kosynierów Gdyńskich. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek posiada plan tyflograficzny oznakowany pismem Braille’a, wskazujący rozkład pomieszczeń.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

W budynku znajduje się 1 pętla stanowiskowa - lokalizacja pętli: Sekretariat Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych.  W budynku zainstalowany jest system umożliwiający zdalne, bezpłatne skorzystanie z usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu.

 

Budynek: Urząd Miejski w Elblągu, ul. Trybunalska 7
Budynek przeznaczony do modernizacji – wyłączony z użytkowania.


Budynek: Urząd Miejski w Elblągu, ul. Łączności 2 
Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Jedno wejście przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami – podjazd przed wejściem do budynku. Drugie wejście (schody przed wejściem) nie jest przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. W budynku nie ma wind (budynek dwukondygnacyjny). Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Przed budynkiem wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym: 3 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami oraz 1 miejsce dla kobiet w ciąży. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na wszystkich piętrach. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na  parterze – toaleta jest przystosowana dla osób poruszających się na wózkach. Budynek posiada na każdej kondygnacji plany tyflograficzne oznakowane pismem Braille’a, wskazujące rozkład pomieszczeń.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

W budynku znajduje się 1 pętla stanowiskowa - lokalizacja pętli: Urząd Stanu Cywilnego – pokój nr 2.W budynku zainstalowany jest system umożliwiający zdalne, bezpłatne skorzystanie z usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu. 

 

Budynek: Urząd Miejski w Elblągu, ul. Jaśminowa 11
Dostępność architektoniczna

W budynku nie ma wind - budynek parterowy. Do budynku prowadzą 2 wejścia. Wejście od strony parkingu jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami poruszającymi się na wózkach. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia w których załatwiane są sprawy klientów. W budynku jest toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami usytuowane bezpośrednio przy wejściu dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

W budynku znajduje się 1 pętla stanowiskowa - lokalizacja pętli: Sala Obsługi Interesantów – Departament Świadczeń Rodzinnych. W budynku nie ma oznaczeń w języku Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku zainstalowany jest system umożliwiający zdalne, bezpłatne skorzystanie z usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu. 

 

Budynek: Urząd Miejski w Elblągu, ul. Orzeszkowej 2
Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi 1 wejście. Do wejścia prowadzą schody oraz winda/platforma przyschodowa dla osób z niepełnosprawnościami poruszającymi się na wózkach. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Budynek dwukondygnacyjny, wyposażony w windę. Wszystkie pomieszczenia i korytarze dostępne dla osób na wózkach. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się toaleta wraz z natryskiem przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami na I piętrze. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku znajduje się wózek ewakuacyjny zapewniający osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

W budynku znajduje się 1 pętla stanowiskowa - lokalizacja pętli: Sekretariat – Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. W budynku nie ma oznaczeń w języku Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku zainstalowany jest system umożliwiający zdalne, bezpłatne skorzystanie z usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu.

 

Budynek: Urząd Miejski w Elblągu, ul. Czerwonego Krzyża 2
Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi 1 wejście. Do wejścia prowadzą schody nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózkach. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma wind. (budynek dwukondygnacyjny) – brak dostępności dla osób poruszających się na wózkach. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

W budynku znajduje się 1 pętla stanowiskowa - lokalizacja pętli: Sekretariat – Departament Zarząd Dróg. W budynku nie ma oznaczeń w języku Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku zainstalowany jest system umożliwiający zdalne, bezpłatne skorzystanie z usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu.

 

Budynek główny: Urząd Miejski w Elblągu, ul. Stary Rynek 25 (Ratusz Staromiejski)
Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą  2  wejścia: wejście główne od ul. Stary Rynek oraz wejście techniczne od ul. Rzeźnickiej. Wejście od ul. Stary Rynek jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami poruszającymi się na wózkach z bezpośrednim dostępem do windy z poziomu chodnika. W budynku są dwie windy przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób niewidomych i słabowidzących - komunikaty głosowe oraz oznaczenie przycisków na tablicy sterującej w języku Braille’a. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na wszystkich piętrach. Toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na poziomie -1 oraz na  I piętrze. Przed budynkiem wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami w strefie płatnego parkowania usytuowane, w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Urzędu, w odległości ok 30m od wejścia do budynku. 
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek posiada plany tyflograficzne oznakowane pismem Braille’a, wskazujące rozkład pomieszczeń. W budynku znajduje się wózek ewakuacyjny zapewniający osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

W budynku znajdują się 3 pętle indukcyjne w tym: 1 pętla stanowiskowa - lokalizacja pętli: Sekretariat – Departament Promocji i Turystyki oraz 2 pętle obwodowe - lokalizacja pętli: Sala Koncertowa oraz Sala Ślubów. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku zainstalowany jest system umożliwiający zdalne, bezpłatne skorzystanie z usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu.

 

Budynek: Urząd Miejski w Elblągu, Plac Dworcowy 4
Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą  2  wejścia: - wejście główne – schody – nie przystosowane dla osób z niepełnościami poruszającymi się na wózku, wejście od strony stanowisk PKS – przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami - bezpośrednie z poziomu chodnika. Budynek dwukondygnacyjny.  W budynku  znajduje się winda przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na wszystkich piętrach.
Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na I piętrze. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, usytuowane bezpośrednio przy wejściu dla osób z niepełnosprawnościami.  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku znajduje się wózek ewakuacyjny zapewniający osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

W budynku znajduje się 1 pętla stanowiskowa - lokalizacja pętli: Sala Obsługi Interesantów – Departament Spraw Obywatelskich, Referat Obsługi Kierowców. W budynku zainstalowany jest system umożliwiający zdalne, bezpłatne skorzystanie z usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu. 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.