Miliony na rozwój szkolnictwa zawodowego

Miliony na rozwój szkolnictwa zawodowego

Miliony na rozwój szkolnictwa zawodowego - Miliony na rozwój szkolnictwa zawodowego

Prawie 9 mln złotych unijnego wsparcia otrzyma Elbląg na kolejne projekty dotyczące rozwoju szkolnictwa zawodowego w naszym mieście. Dziś w Olsztynie Prezydent Witold Wróblewski podpisał z Marszałkiem Województwa Gustawem Markiem Brzezinem dwie umowy dofinansowania na ten cel.

 

- „Rozwój szkolnictwa zawodowego i dostosowanie go pod potrzeby lokalnego rynku pracy to jeden z moich priorytetów. Od roku trwały intensywne przygotowania do powstania Elbląskiego Centrum Edukacji Zawodowej. Dzięki pozyskanym funduszom unijnym  staje się ono faktem. W kwietniu pozyskaliśmy prawie 3 mln złotych na rozbudowę Centrum Kształcenia Praktycznego, dziś  podpisaliśmy z Marszałkiem umowę na prawie 9 mln złotych dofinansowania dwóch projektów. Środki te wykorzystane zostaną między innymi na doposażanie i stworzenie nowoczesnej bazy dydaktycznej oraz na szkolenia zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Kolejne wnioski są przygotowywane. Bardzo się cieszę, że Elbląg staje się liderem w budowaniu nowoczesnego systemu szkolnictwa zawodowego nie tylko w województwie, ale również w kraju” – podkreśla Witold Wróblewski Prezydent Elbląga.

Pierwsza podpisana umowa dotyczy projektu pn. „Modernizacja szkolnictwa zawodowego”. W ramach projektu doposażone zostaną pracownie w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1,Centrum Kształcenia Praktycznego, Zespole Szkół Gospodarczych i Zespole Szkół Mechanicznych. Przewiduje on również kursy i szkolenia dla 58 nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu, nadające kwalifikacje zawodowe powiązane z profilem kształcenia. Koszt realizacji projektu to  8 275 822,04 zł, w tym kwota unijnego dofinansowania wyniesie 7 441 818,68 zł.

Druga podpisana dziś umowa dotyczy projektu pn.  „LEPSZY W ZAWODZIE- dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy”, który zakłada kursy, szkolenia i staże dla 280 uczniów elbląskich szkół i placówek zawodowych. Budżet projektu wynosi 1 599 696,00 zł, w tym kwota dofinansowania to  1 434 576,00 zł.

Miliony na rozwój szkolnictwa zawodowego

Miliony na rozwój szkolnictwa zawodowego - Miliony na rozwój szkolnictwa zawodowego

Miliony na rozwój szkolnictwa zawodowego

Miliony na rozwój szkolnictwa zawodowego - Miliony na rozwój szkolnictwa zawodowego

Foto - Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego

Szczegółowe informacje o projektach:

„Modernizacja szkolnictwa zawodowego”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: Kadry dla gospodarki
Działanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego
Poddziałanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty ZIT Elbląg

Okres realizacji: 01.05.2017 – 30.04.2019 r.
Budżet projektu: 8 275 822,04 zł, w tym kwota dofinansowania: 7 441 818,68 zł

Grupa docelowa:
58 nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w 4 elbląskich szkołach i placówkach zawodowych: Zespół Szkół Gospodarczych, Zespół Szkół Mechanicznych, Zespół Szkół Zawodowych nr 1, Centrum Kształcenia Praktycznego.

Opis projektu:
Celem głównym projektu jest dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w 4 elbląskich szkołach i placówkach zawodowych do zapotrzebowania lokalnego rynku pracy poprzez zmodernizowanie/dopasowanie metod i treści kształcenia przy jednoczesnym doposażeniu bazy dydaktycznej w okresie 01.05.2017r.-30.04.2019r.

Projekt obejmuje wsparciem: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1,Centrum Kształcenia Praktycznego, Zespół Szkół Gospodarczych, Zespół Szkół Mechanicznych.
Grupę docelową stanowią nauczyciele kształcenia zawodowego i instruktorzy praktycznej nauki zawodu w liczbie 58.
Działania będą realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym przy udziale 22 lokalnych pracodawców związanych ściśle z określonym kierunkiem kształcenia

Zakres projektu:
-modernizacja/dopasowanie metod i treści kształcenia do zapotrzebowania lokalnych pracodawców
-doposażenie bazy dydaktycznej szkół,
-kursy/szkolenia dla nauczycieli nadające kwalifikacje/umiejętności zawodowe powiązane z profilem kształcenia,
-praktyki dla nauczycieli w rzeczywistych warunkach pracy.

W ramach projektu doposażone zostaną następujące pracownie:

ZSZNR1:
-PRACOWNIA RYSUNKU TECHNICZNEGO-dot.3 kierunków: operator obrabiarek skrawających, technik odlewnik, technik pojazdów samochodowych
-PRACOWNIA RUCHU DROGOWEGO-dot.1 kierunku: technik pojazdów samochodowych
-PRACOWNIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH-dot.1 kierunku: technik pojazdów samochodowych

ZSG:
-PRACOWNIA PLANOWANIA ŻYWIENIA I PRODUKCJI GASTRONOMICZNEJ-dot.1 kierunku: technik żywienia i usług gastronomicznych
-PRACOWNIA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH W PORTACH I TERMINALACH ORAZ GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ I TRANSPORTU-dot.1 kierunku: technik eksploatacji portów i terminali
-PRACOWNIA GEOGRAFICZNO-TURYSTYCZNA-dot.1 kierunku: technik hotelarstwa

ZSM:
-PRACOWNIA MONTAŻU URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH-dot.1 kierunku: technik mechatronik
-PRACOWNI ADMINISTROWANIA SIECIOWYMI SYSTEMAMI OPERACYJNYMI-dot.1 kierunku: technik informatyk
-PRACOWNI RYSUNKU TECHNICZNEGO-dot.3 kierunków: technik pojazdów samochodowych, technik logistyk

CKP:
-PRACOWNIA TAPICERSKA-dot.2 kierunków: stolarz, technik technologii drewna
-PRACOWNIA OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE CNC-dot.1 kierunku: operator obrabiarek skrawających
-PRACOWNIA OBRÓBKI UBYTKOWEJ MECHANICZNEJ W METALU-dot.6 kierunków: operator obrabiarek skrawających, technik pojazdów samochodowych, technik elektryk, technik elektronik, elektryk, monter elektronik, elektromechanik pojazdów samochodowych
-PRACOWNIA METROLOGICZNA-dot.12 kierunków: operator obrabiarek skrawających, stolarz, technik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich, fryzjer, technik technologii drewna, technik elektryk, technik elektronik, elektryk, monter elektronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

„LEPSZY W ZAWODZIE- dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: Kadry dla gospodarki
Działanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego
Poddziałanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty ZIT Elbląg

Okres realizacji: 01.01.2018 – 31.12.2019 r.
Budżet projektu: 1 599 696,00 zł, w tym kwota dofinansowania: 1 434 576,00 zł

Grupa docelowa: 280 uczniów/słuchaczy 4 elbląskich szkół i placówek zawodowych: Zespół Szkół Gospodarczych, Zespół Szkół Mechanicznych, Zespół Szkół Zawodowych nr 1, Centrum Kształcenia Praktycznego.

Opis projektu:
Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji/umiejętności zawodowych powiązanych z profilem kształcenia u 280 uczniów 4 elbląskich szkół/placówek zawodowych w zakresie dostosowania ich do potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez organizację kursów/szkoleń oraz praktyk/staży przy udziale 33 pracodawców/przedsiębiorców w okresie 01.01.2018-31.12.2019r.
Projekt przyczyni się do wzmocnienia powiązania systemu kształcenia i szkolenia zawodowego z rynkiem pracy oraz wzrostu jakości szkoleń służących zwiększeniu zdolności do zatrudnienia uczniów/słuchaczy tych placówek.

W ramach projektu zostały zaplanowane działania:
-kursy/szkolenia dla uczniów/słuchaczy nadające kwalifikacje/umiejętności zawodowe powiązane z profilem kształcenia,
-kursy/szkolenia dla uczniów ukierunkowane na rozwój miękkich kompetencji pracowniczych,
-staże/praktyki dla uczniów/słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy,
-kursy przygotowawcze na studia dla uczniów organizowane we współpracy ze szkołami wyższymi.