Mniej dyrektorów, ponad milion oszczędności i zmniejszenie zatrudnienia

Urząd Miejski w Elblągu będzie sprawniejszy i tańszy. 1 014 986 zł oszczędności rocznie i znacznie ograniczona kadra dyrektorska – to wynik  zmian w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Elblągu, która obowiązywać będzie od 1 kwietnia br.  - Przyświecały nam dwa priorytety:  tak zmienić dotychczasową  strukturę, by urząd pracował maksymalnie sprawnie i efektywnie, by był to urząd przyjazny mieszkańcom, a jednocześnie aby zmniejszone zostały wydatki bieżące -mówi prezydent Witold Wróblewski.

Jedna z najważniejszych zmian to całkowita likwidacja stanowisk zastępców dyrektorów i zmniejszenie liczby dyrektorów Departamentów. Dotychczas w samym Urzędzie zatrudnionych było 31 dyrektorów i ich zastępców, teraz kadra dyrektorska zmniejszona została o 64 %, pozostaje 11 dyrektorów. Nie oznacza to zwolnień osób zajmujących stanowiska zastępców dyrektorów, większości z nich zaproponowane zostały inne stanowiska z mniejszą płacą. Zmniejszyła się także liczba komórek organizacyjnych Urzędu , czyli Departamentów, Referatów czy Biur, niektóre z nich ( np. 2,3 osobowe) zostały zlikwidowane, a stanowiska przeniesione do większych komórek.

Mieszkańcy Elbląga od wielu lat mówili o potrzebie ograniczenia zatrudnienia w ratuszu. Po raz pierwszy w historii samorządu  nie tylko nie zwiększa się zatrudnienia w Urzędzie, ale ulega ono zmniejszeniu o 23 etaty, z 473 do 450. - To trudny temat , dotykający bezpieczeństwa finansowego  pracownika i jego rodziny. Dlatego  redukcja zatrudnienia dotyczy przede wszystkim pracowników, którzy przechodzą w tym roku na emeryturę i wyrazili chęć odejścia z  pracy oraz  emerytów, którzy w Urzędzie pracują, a pobierają już świadczenie emerytalne – tłumaczy prezydent i dodaje – sukcesywne uwalnianie stanowisk zajmowanych przez emerytów, w tym i kolejnych latach, ograniczy liczbę pracowników Urzędu i jednocześnie uchroni miejsca pracy osób bez zabezpieczenia finansowego. Nowością w strukturze kadrowej elbląskiego magistratu jest bezpośrednie zarządzanie ( bez dodatkowego uposażenia) Departamentem Organizacyjnym  przez sekretarza Miasta, Departamentem Skarbnika Miasta przez skarbnika i Departamentem Innowacji i Informatyki wiceprezydenta miasta. nie będzie również Dyrektora Departamentu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, dwa samodzielne referaty będą bezpośrednio podlegały wiceprezydentowi miasta. Wszystkie te zmiany  przyniosą w skali roku wymierne oszczędności wynoszące 1 014 986 zł  rocznie.