Ogłoszenie Prezydenta Miasta

Stosownie do art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2017r. poz.2101 z późn. zm.)
Prezydent Miasta Elbląg informuje o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Miasta Elbląga:
5, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 w terminie od 10 do 28 września 2018r., w godzinach od 8.00 do 14.00, w pokoju nr 4 w budynku przy Alei Tysiąclecia 11A (parter nowego budynku GIS-Center Opegieka).

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zapoznać się z powyższą dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski.

Niestawienie się w w/w terminie i miejscu, nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postepowania, w tym zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnieniu nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.


                                                                Prezydent Miasta Elbląg
                                Witold Wróblewski