Granty PPGR – sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin pegeerowskich

Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło konkurs „Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”. Ze wsparcia skorzystać mogą gminy, na terenie których działały Państwowe Gospodarstwa Rolne. Program przeznaczony jest również dla mieszkańców Elbląga – uczniów szkół podstawowych i średnich, będących dziećmi, wnukami lub prawnukami byłych pracowników PGR. W ramach programu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy z niezbędnym oprogramowaniem.

Jak wziąć udział w programie?
Warunkiem udziału w programie jest:
1.    złożenie oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość o zamieszkaniu w miejscowości, w której funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR), w których pracowali członkowie rodzin (krewni w linii prostej). UWAGA: Na każde dziecko składa się osobne oświadczenie.
2.    złożenie oświadczenia – zgody na przetwarzanie danych osobowych.
3.    w razie posiadania: dołączenie dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR (nieobowiązkowe).

UWAGA!
Ww. dokumenty będą podstawą do złożenia wniosku przez Gminę Miasto Elbląg. Wsparcie będzie możliwe w przypadku uzyskania przez miasto grantu na zakup sprzętu.

W programie mogą wziąć udział TAKŻE uczniowie, którzy w latach 2020-2021 otrzymali w drodze użyczenia laptopy służące do nauki zdalnej m.in. w ramach programów "Zdalna Szkoła" i "Zdalna Szkoła +", pod warunkiem, że użyczone laptopy zostały zwrócone do szkół i obecnie nie pozostają w dyspozycji uczniów.

Gdzie i do kiedy należy złożyć wymagane dokumenty?
Oświadczenia należy złożyć najpóźniej do 2 listopada 2021 r. do godz. 16.30 w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1. Druki oświadczeń można pobrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Elblągu ul. Łączności 1 (punkt informacyjny) lub wydrukować – załączniki poniżej.

Wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu
Wzór oświadczenia rodzica opiekuna prawnego
Oświadczenie RODO
 
Czy zakupiony sprzęt będzie własnością uczniów?
Tak. Jednak przez okres 2 lat (okres monitorowania efektów projektu) osoby, które w wyniku realizacji projektu pozyskają na własność sprzęt komputerowy, zobowiązują się do składania co 6 miesięcy oświadczenia o posiadaniu i wykorzystywaniu sprzętu zgodnie z przeznaczeniem oraz do jego okazania na wezwanie instytucji realizującej projekt, tj. Urzędu Miejskiego w Elblągu.

W razie pytań i wątpliwości należy kontaktować się z pracownikiem Departamentu Strategii i Rozwoju: Magdalena Świątek, nr tel. 55 239-33-16.

loga