Program "Czyste Powietrze"

Referat Ochrony Środowiska UM informuje, że w bieżącym roku zakończyło się już przyjmowanie wniosków w miejskim programie dofinansowania wymiany systemów ogrzewania na proekologiczne. Miasto rozdysponowało już całą kwotę zapisaną w tegorocznym budżecie wspierając wymianę pieców w elbląskich domach. Nadal jednak istnieje możliwość skorzystania z rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią.  Program będzie realizowany w latach 2018-2029, a łączne działania w jego ramach to kwota ponad 103 mld zł. Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”, to możliwość uzyskania wsparcia finansowego w formie dotacji i/lub pożyczki przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego kotła grzewczego.

Wysokość dofinansowania wahać się będzie od 30 do 90 proc. dotacji kosztów kwalifikowanych inwestycji, w zależności od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.

Terminy i sposób składania wniosków
Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00 do 30 czerwca 2027 r.

Wniosek składa się w wersji elektronicznej poprzez:
a. aplikację internetową (tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie WFOŚiGW)
b. użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne
podpisowi własnoręcznemu
c. użycie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Intensywność dofinansowania
tabela
 
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: http://wfosigw.olsztyn.pl/czyste-powietrze/ oraz w punkcie informacyjnym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Więcej informacji pod nr telefonów: 89-522-02-15, 89-522-02-27, 89-522-02-38, 89-522-02-39, 89-522-02-77, 89-522-02-08, 89-522-02-79, 89-522-02-87