Służba BHP

Paweł Markiewicz
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Budynek "A", pokój 112A
tel. 55 239 32 84
fax. 55 239 33 31

Do zadań Służby BHP należy nadzór nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego, a w szczególności:

  1. Prowadzenie szkoleń wstępnych ogólnych nowozatrudnionych pracowników, stażystów i praktykantów.
  2. Organizowanie szkoleń okresowych dla kadry kierowniczej, pracowników administracyjno-biurowych i zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
  3. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy przez zespół powypadkowy - przygotowanie dokumentacji i prowadzenie rejestru wypadków przy pracy, w drodze do i z pracy.
  4. Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników.
  5. Wystawianie skierowań na badania profilaktyczne zgodnie z terminem upływu terminu ważności zaświadczeń lekarskich oraz prowadzenie ewidencji badań profilaktycznych pracowników.
  6. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy - współpraca z Komisją BHP;
  7. Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą – współpraca z Komisją BHP.
  8. Uczestniczenie w pracach Komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz we wszystkich konsultacjach w zakresie BHP.