Departament Urbanistyki i Architektury

Katarzyna Wiśniewska – Dyrektor Departamentu
ul. Łączności 1 82-300 Elbląg
lokalizacja: Budynek „A”, pokój nr 50a
tel. +48 55 239 30 74

Sekretariat departamentu
ul. Łączności 1 82-300 Elbląg
lokalizacja: Budynek „A”, pokój nr 50
tel. +48 55 239 30 72
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Karty usług

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Beata Myślińska – Kierownik Referatu
Pokój nr 52a
tel. +48 55 239 33 95

Anna Braczkowska – stanowisko ds. planowania przestrzennego
Pokój nr 52b
tel. +48 55 239 33 76

Agnieszka Burek-Jaworska – stanowisko ds. planowania przestrzennego
Pokój nr 52b
tel. +48 55 239 33 96

Andrzej Leśniewski – stanowisko ds. planowania przestrzennego
Pokój nr 51
tel. +48 55 239 33 94

Andrzej Demczuk – stanowisko ds. opracowań przyrodniczych i informacji przestrzennej
Pokój nr 52b
tel. +48 55 239 33 89

Zadania Departamentu realizowane w ramach Referatu Planowania Przestrzennego:
1)    Wykonywanie czynności związanych ze sporządzaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
2)    Wykonywanie czynności związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
3)    Procedowanie wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących;
4)    Sporządzanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
5)    Wykonywanie czynności związanych ze sporządzaniem ekofizjografii oraz prognoz oddziaływania na środowisko na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych;
6)    Wykonywanie czynności związanych ze sporządzaniem prognoz skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego;
7)    Sporządzanie (co najmniej raz w czasie kadencji) oceny aktualności studium i planów miejscowych;
8)    Analiza zasadności przystąpienia do sporządzania planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, przygotowywanie materiałów geodezyjnych do opracowania planu oraz ustalenie niezbędnego zakresu prac planistycznych;
9)    Formułowanie wniosków i opinii dotyczących projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz projektów studium i planów miejscowych gmin sąsiednich;
10)    Współpraca z Miejską Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną;
11)    Prowadzenie strony internetowej Referatu.

REFERAT URBANISTYKI

Danuta Czkuj – Kierownik Referatu
Pokój nr 50b
tel. +48 55 239 30 69

Joanna Leszczyńska – stanowisko ds. urbanistyki
Pokój nr 50d
tel. +48 55 239 30 49

Marcin Skowroński – stanowisko ds. urbanistyki
Pokój nr 50d
tel. +48 55 239 30 76

Aleks Kaczor - stanowisko ds. urbanistyki
Pokój nr 50d
tel. +48 55 239 30 75

Zadania Departamentu realizowane w ramach Referatu Urbanistyki:
1)    Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
2)    Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy;
3)    Opiniowanie urbanistyczne na rzecz Prezydenta i Rady Miejskiej.


REFERAT ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ


Maria Torłop – Kierownik Referatu
Pokój nr 50b
tel. +48 55 239 30 70

Monika Czajkowska – stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej
Pokój nr 50c
tel. +48 55 239 32 86

Anna Osińska – stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej
Pokój nr 50c
tel. +48 55 239 30 71

Grzegorz Przygoda – stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej
Pokój nr 50c
tel. +48 55 239 31 29

Anna Szwemińska – stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej
Pokój nr 50c
tel. +48 55 239 30 79

Wioletta Żywuszko – stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej
Pokój nr 50c
tel. +48 55 239 32 83

Zadania Departamentu realizowane w ramach Referatu Administracji Architektoniczno-Budowlanej:
1)    Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę;
2)    Wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektu budowlanego;
3)    Prowadzenie procedur administracyjnych związanych z wydawaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
4)    Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych;
5)    Przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce;
6)    Przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
7)    Zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót budowlanych objętych zgłoszeniem;
8)    Udzielanie bądź odmowa zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych;
9)    Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę;
10)    Wydawanie decyzji o przeniesieniu pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu;
11)    Wydawanie zaświadczeń potwierdzających rok wybudowania, powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne budynków;
12)    Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych i niemieszkalnych;
13)    Wydawanie zaświadczeń o zgodności obiektu będącego w budowie lub wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę, bądź bez wymaganego zgłoszenia, bądź pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu;
14)    Wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
15)    Dokonywanie czynności kontrolnych na wezwanie organu nadzoru budowlanego  w ramach przepisów Prawa budowlanego.

Dominika Binder – stanowisko ds. zabytków, opinii w zakresie estetyki i obsługi systemów
Pokój nr 50
tel. +48 55 239 32 34

Zadania Departamentu realizowane w ramach stanowiska ds. zabytków, opinii w zakresie estetyki i obsługi systemów:
1)    Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach
       wpisanych do rejestru zabytków, usytuowanych na terenie Miasta Elbląg;
2)    Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków;
3)    Koordynacja realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami;
4)    Przygotowywanie projektów opinii w zakresie estetyki zagospodarowania przestrzeni, w tym dotyczących wniosków w sprawie
       lokalizacji pomników, instalowania tablic, urządzeń reklamowych, budowy reklam, kolorystyk elewacji, itp.                          
5)    Opracowywanie Regulaminu Wewnętrznego Departamentu;                                                                        
6)    Nadzór nad wprowadzaniem danych do systemu SRPD;                                                                                 
7)    Pełnienie obowiązków Redaktora działu BIP w zakresie działania Departamentu;                                    
8)    Wdrażanie i udoskonalanie systemu zarządzania jakością.


Magdalena Hazuka – stanowisko ds. administracyjnych
Pokój nr 50  
tel. +48 55 239 30 72

stanowisko ds. administracyjnych
Pokój nr 50  
tel. +48 55 239 30 73

Zadania Departamentu realizowane w ramach 2-osobowego stanowiska ds. administracyjnych:
1)    Prowadzenie sekretariatu Departamentu;
2)    Obsługa kancelaryjna Departamentu;
3)    Kompleksowa obsługa klientów w sprawach należących do właściwości Departamentu;
4)    Obsługa socjalna pracowników Departamentu.

Agnieszka Stemporzecka – stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi budżetu
Pokój nr 50d
tel. +48 55 239 31 93;

Zadania Departamentu realizowane w ramach stanowiska ds. organizacyjnych i obsługi budżetu:
1)    Prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi;
2)    Prowadzenie spraw związanych z planem finansowym Departamentu;
3)    Prowadzenie registratury Departamentu;                                      
4)    Prowadzenie spraw związanych z udostępnieniem informacji publicznej;
5)    Rejestracja dzienników budowy.


Schemat organizacyjny Departamentu

Struktura organizacyjna Departamentu