Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Dyrektor Departamentu - Geodeta Miejski – Sławomir Skorupa
Sekretariat: Budynek "B", I piętro, pokój 131
tel.: +48 55 239 31 30, +48 55 239 32 80
fax: +48 55 239 31 80
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Wszelkie podania, zapytania, wnioski, itp. należy kierować na adres e-mail Departamentu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Renata Wójcik – stanowisko ds. kancelaryjnych
pokój 131
tel.: +48 55 239 31 30

Lidia Więcławska – stanowisko ds. organizacyjnych
pokój 131
tel.: +48 55 239 32 80

Teresa Maćkiewicz – stanowisko ds. finansowo-budżetowych
pokój 140
tel.: +48 55 239 31 32


Do zadań Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji należy:

 1. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne i mienie Skarbu Państwa.
 2. Dysponowanie w imieniu Prezydenta gminnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.
 3. Nabywanie nieruchomości na cele publiczne oraz na zadania własne gminy i powiatu.
 4. Zbywanie nieruchomości gruntowych i lokalowych.
 5. Ustalanie opłat i odszkodowań z tytułu wzrostu lub obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem   lub zmianą planu zagospodarowania przestrzennego.
 6. Realizacja polityki mieszkaniowej Miasta.
 7. Nadzór nad Zarządem Budynków Komunalnych w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy.
 8. Prowadzenie spraw związanych z oszacowaniem i sprzedażą pojazdów usuniętych z dróg w Mieście Elblągu w trybie art.50a i 130a ustawy – prawo o ruchu drogowym.
 9. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 10. Prowadzenie operatu ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 11. Prowadzenie operatu nazewnictwa ulic i oznaczania nieruchomości numerami porządkowymi.
 12. Zatwierdzanie projektu podziału nieruchomości oraz dokonywanie rozgraniczeń nieruchomości.
 13. Przeprowadzanie scaleń.
 14. Występowanie do sądu o wydanie orzeczenia o stwierdzeniu nieważności nabycia nieruchomości przez cudzoziemca, wbrew przepisom ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
 15. Naliczanie opłat adiacenckich spowodowanych budową urządzeń infrastruktury technicznej.
 16. Ustalanie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w zawiązku z podziałem nieruchomości dokonanym na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania wieczystego.
 17. Prowadzenie spraw związanych z wywłaszczeniem nieruchomości i ustalanie odszkodowania z tego tytułu.


Struktura Departamentu
Schemat organizacyjny Departamentu

Szczegółowe zadania i strukturę Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji określa Zarządzenie Nr 508/2015 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 28 grudnia 2015 r.


Anna Falkowska – trzyosobowe stanowisko ds. gospodarowania zasobem Skarbu Państwa, wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz ustalania opłat adiacenckich
pokój 138
tel.: +48 55 237 47 04

Karolina Czerwiec – trzyosobowe stanowisko ds. gospodarowania zasobem Skarbu Państwa, wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz ustalania opłat adiacenckich
pokój 138
tel.: +48 55 237 47 03

Piotr Sosnowski – trzyosobowe stanowisko ds. gospodarowania zasobem Skarbu Państwa, wykony-wania   zadań z zakresu administracji rządowej oraz ustalania opłat adiacenckich
pokój 139
tel.: +48 55 237 47 02


Karty usług:  trzyosobowego stanowiska ds. gospodarowania zasobem Skarbu Państwa, wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz ustalania opłat adiacenckich

 1. Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa na wniosek użytkownika wieczystego
 2. Zgoda na czasowe korzystanie z nieruchomości Skarbu Państwa, w celu realizacji urządzeń infrastruktury technicznej - etap projektowania
 3. Zezwolenie na czasowe zajęcie nieruchomości Skarbu Państwa, w celu realizacji urządzeń infrastruktury technicznej
 4. Zgoda na wydzierżawienie, najem lub użyczenie nieruchomości Skarbu Państwa, przekazanej jednostce organizacyjnej Skarbu Państwa w trwały zarząd
 5. Wydawanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości , celem wykonania urządzeń technicznych
 6. Zwrot nieruchomości wywłaszczonych
 7. Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego
 8. Naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu gruntami Skarbu Państwa
 9. Przejmowanie do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości od dotychczasowych właścicieli i użytkowników wieczystych
 10. Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w drodze przetargu lub w trybie bezprzetargowym
 11. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na gruncie Skarbu Państwa w prawo własności nieruchomości
 12. Uprawnienia do otrzymania ekwiwalentu za mienie pozostawione poza granicami kraju w związku z wojną 1939-1945 r.

 

Referat Sprzedaży i Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik Referatu - Beata Kunc
pokój 133 - 134
tel. +48 55 239 31 40  

Aleksandra Kłos – dwuosobowe stanowisko ds. zbywania nieruchomości
pokój 133 - 134
tel.: +48 55 239 31 41

Magdalena Moszczyńska – dwuosobowe stanowisko ds. zbywania nieruchomości
(zastępstwo za Panią Annę Szczęśniak)
pokój 141
tel.: +48 55 239 31 33 

Anna Parda – trzyosobowe stanowisko ds. użytkowania wieczystego
pokój 137
tel.: +48 55 239 31 35

Marzena Dembler – trzyosobowe stanowisko ds. użytkowania wieczystego
pokój 137
tel.: +48 55 239 31 82

Emilia Pszczółkowska – trzyosobowe stanowisko ds. użytkowania wieczystego
pokój 137
tel.: +48 55 239 34 46

Mariola Sznajder – dwuosobowe  stanowisko ds. opłat planistycznych oraz zwrotu bonifikat i wykreślenia hipoteki
pokój 136
tel.: +48 55 239 31 85

Małgorzata Gregorowicz – dwuosobowe  stanowisko ds. opłat planistycznych oraz zwrotu bonifikat i wykreślenia hipoteki

pokój 136
tel.: +48 55 239 31 34

Katarzyna Bachanek – czteroosobowe stanowisko ds. gospodarowania zasobem nieruchomości
(zastępstwo za Panią Małgorzatę Wójcik)
pokój 135
tel.: +48 55 239 31 84

Aneta Wojtaszek – czteroosobowe stanowisko ds. gospodarowania zasobem nieruchomości
(zastępstwo za Panią Barbarę Kryża)
pokój 135
tel.: +48 55 237 47 00

Joanna Danilewicz – czteroosobowe stanowisko ds. gospodarowania zasobem nieruchomości
pokój 135
tel.: +48 55 239 34 35

Sylwia Przystasz - Biernacka – czteroosobowe stanowisko ds. gospodarowania zasobem nieruchomości
pokój 135
tel.: +48 55 239 34 45

Arleta Linda – dwuosobowe  stanowisko ds. sprzedaży lokali mieszkalnych
pokój 141
tel.: +48 55 239 31 38

Katarzyna Zaborowska – dwuosobowe  stanowisko ds. sprzedaży lokali mieszkalnych
pokój 141
tel.: +48 55 239 34 51


Karty usług Referatu:

 1. Zawarcie umowy dzierżawy na dalszy okres
 2. Sprzedaż prawa własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego
 3. Sprzedaż nieruchomości gruntowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
 4. Sprzedaż nieruchomości gruntowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej z zastosowaniem bonifikaty
 5. Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, na rzecz właścicieli wyodrębnionych lokali w budynku wielolokalowym, celem spełnienia wymogów samodzielnej działki budowlanej
 6. Sprzedaż garażu na rzecz najemcy
 7. Sprzedaż garażu na rzecz dzierżawcy nieruchomości gruntowej
 8. Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
 9. Zaświadczenie o cenie sprzedaży lokalu
 10. Wyrażenie zgody na ustąpienie pierwszeństwa zabezpieczenia wierzytelności na rzecz banku kredytującego zakup lokalu mieszkalnego
 11. Wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
 12. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Elbląg
 13. Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Elbląg na wniosek użytkownika wieczystego
 14. Udzielanie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Elbląg przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe
 15. Zgoda na czasowe korzystanie z nieruchomości Gminy Miasto Elbląg, w celu realizacji urządzeń infrastruktury technicznej – etap projektowania
 16. Zezwolenie na czasowe zajęcie nieruchomości Gminy Miasto Elbląg w celu realizacji urządzeń infrastruktury technicznej
 17. Zgoda na wydzierżawianie, najem lub użyczenie nieruchomości Gminy Miasto Elbląg, przekazanej miejskiej jednostce organizacyjnej w trwały zarząd
 18. Naliczanie i aktualizacja opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu gruntami Gminy Miasto Elbląg
 19. Wydanie zgody właściciela nieruchomości na usunięcie drzew / krzewów

 

Gospodarka nieruchomościami

Ogłoszenia

Oferty inwestycyjne

Oferty nieruchomości do zbycia

Przetargi

Wykazy nieruchomości

Oferty nieruchomości do najmu lub dzierżawy

Przetargi

Wykazy nieruchomościReferat Spraw Mieszkaniowych

Kierownik Referatu – Zbigniew Musiejuk
pokój 128
tel.: +48 55 237 47 31

Maria Wilgatek – siedmioosobowe stanowisko ds. mieszkaniowych
pokój 124
tel.: +48 55 237 47 33

Katarzyna Rolka – siedmioosobowe stanowisko ds. mieszkaniowych
pokój 124
tel.: +48 55 237 47 36

Ewa Grajewska – siedmioosobowe stanowisko ds. mieszkaniowych
pokój 124
tel.: +48 55 237 47 32

Beata Zalewska – siedmioosobowe stanowisko ds. mieszkaniowych
pokój 126
tel.: +48 55 237 47 34

Marta Kownacka – siedmioosobowe stanowisko ds. mieszkaniowych
pokój 126
tel.: +48 55 237 47 30

Lidia Grontkowska – siedmioosobowe stanowisko ds. mieszkaniowych
pokój 127
tel.: +48 55 237 47 35

Barbara Sołoma  siedmioosobowe stanowisko ds. mieszkaniowych
pokój 125
tel. +48 55 239 31 79


Karty usług Referatu:

 1. Oddanie w najem lokalu mieszkalnego, lokalu socjalnego oraz lokalu do remontu
 2. Wstąpienie w najem po zgonie najemcy
 3. Zgoda na adaptację pomieszczenia niemieszkalnego na mieszkanie w budynku stanowiącym własność Gminy Miasto Elbląg
 4. Przydziały lokali socjalnych na podstawie wyroków sądowych
 5. Przedłużenie umowy najmu na lokal socjalny
 6. Zamiana lokalu mieszkalnego z urzędu ze względu na niepełnosprawność
 7. Ponowne zawarcie umowy o najem lokalu mieszkalnego
 8. Zamiany lokali mieszkalnych


Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie Kompleksowego Programu Naprawczego

Obwieszczenie Nr 64/XXVIII/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 7 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Elbląga na lata 2012 – 2020” (Dz.Urz. Woj. Warm. – Maz. 2017 r. poz.3650)

OBWIESZCZENIE NR 79/XXXVI/2018 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 13 września  2018 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Elbląg (Dz.Urz. Woj. Warm.– Maz. 2018 r.poz.4156)”

Regulaminy rozliczania dostawy mediów do lokali

Informacja dla właścicieli domów mieszkalnych i zarządców nieruchomości

Listy przydziału mieszkań

Zarządzenie Prezydenta w sprawie przyjęcia Programu „Przyjazne Przestrzenie – Moje Podwórko”
Zarządzenia Prezydenta zmieniającego zarządzenie w sprawie przyjęcia Programu „Przyjazne Przestrzenie – Moje Podwórko”


Referat Geodezji i Katastru


Kierownik Referatu - Eliza Hryniewicz-Fieducik
pokój 113
tel.: +48 55 239 31 14
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Beata Cier – sześcioosobowe stanowisko ds. geodezji i katastru
pokój 114
tel.: +48 55 239 31 64

Katarzyna Bujnik – sześcioosobowe stanowisko ds. geodezji i katastru
pokój 114
tel.: +48 55 239 31 13

Agnieszka Kokoszka – sześcioosobowe stanowisko ds. geodezji i katastru
pokój 115
tel.: +48 55 239 31 15

Ewa Kononowicz – sześcioosobowe stanowisko ds. geodezji i katastru
pokój 115
tel.: +48 55 239 31 71

Damian Guralski – sześcioosobowe stanowisko ds. geodezji i katastru
pokój 116
tel.: +48 55 237 47 52

Adam Haratym – sześcioosobowe stanowisko ds. geodezji i katastru
pokój 116
tel.: +48 55 239 31 65


Karty usług Referatu:

1.    Potwierdzenie stanu posiadania
2.    Wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków
3.    Podział nieruchomości
4.    Aktualizacja klasyfikacji gruntów
5.    Nadanie (zmiana) numeracji porządkowej nieruchomości
6.    Nadanie i zmiana nazewnictwa ulicReferat Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej


Kierownik Referatu - Katarzyna Strojek
Aleja Tysiąclecia 11A
82-300 Elbląg
tel.: +48 55 237 47 14
fax: +48 55 237 47 17
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bożena Tabor – czteroosobowe stanowisko ds. prowadzenia i obsługi Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
tel.: +48 55 237 47 11

Mariola Górska – czteroosobowe stanowisko ds. prowadzenia i obsługi Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
tel.: +48 55 237 47 12

Justyna Osmańska – czteroosobowe stanowisko ds. prowadzenia i obsługi Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
tel.: +48 55 237 47 13

Janina Kobiałko – czteroosobowe stanowisko ds. prowadzenia i obsługi Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
tel.: +48 55 237 47 16

Dorota Hejman – dwuosobowe stanowisko ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
(zastępstwo za Panią Gabrielę Sułek)
tel.: +48 55 237 47 19

Zbigniew Kempiński – dwuosobowe stanowisko ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
tel.: +48 55 237 47 15


Godziny otwarcia Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

poniedziałek, środa 7:30-15:30
wtorek 7:30-14:00
czwartek 7:30-13:00
piątek 7:30-14:30


Karty usług referatu:

1.  Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych
2.  Uwierzytelnienie dokumentów geodezyjnych lub kartograficznych z dokumentami znajdującymi się w zasobie
3.  Udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
4.  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu