Audytor Wewnętrzny

Audytor Wewnętrzny
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg

Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.

Do podstawowych zadań audytora wewnętrznego należy:

 1. Dokonywanie analizy ryzyka obszarów w zakresie działania Urzędu i ustalanie kolejności poddania obszarów ryzyka audytowi wewnętrznemu.
 2. Sporządzanie rocznego planu audytu w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta do końca roku kalendarzowego na rok następny.
 3. Przeprowadzanie audytu wewnętrznego zgodnie z planem audytu, a także poza planem na wniosek Prezydenta Miasta.
 4. Sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych.
 5. Wykonywanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków w celu usprawnienia funkcjonowania Urzędu.
 6. Ocena zgodności prowadzonych w Urzędzie działań z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi.
 7. Przeprowadzanie czynności sprawdzających.
 8. Sporządzanie i przekazanie Prezydentowi Miasta do 31 stycznia sprawozdania z realizacji planu audytu za rok poprzedni.   
 9. Dokonywanie oceny kontroli zarządczej na etapie przeprowadzanych zadań audytowych.
 10. Badanie wiarygodności sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu.
 11. Realizacja programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego.
 12. Zgłaszanie Prezydentowi Miasta wszystkich ujawnionych nieprawidłowości mających znamiona przestępstwa.
 13. Współdziałanie z komórkami kontrolnymi działającymi w Urzędzie.
 14. Audytor Wewnętrzny postępuje zgodnie z przepisami prawa, Międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, Kodeksem Etyki Audytora Wewnętrznego oraz metodologią audytu wewnętrznego.

Uregulowania prawne normujące pracę audytu wewnętrznego:

 1. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku  (t.j. Dz.U z 2021r. poz.307);
 2. Obwiesczenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2018 r. poz. 506)
 3. Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych.


Uregulowania wewnętrzne normujące pracę audytu wewnętrznego:

 1. Zarządzenie Nr 24/2020 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 24 stycznia 2020r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego oraz Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Elblągu.