Pierwszy etap projektu zakończony

Gmina Miasto Elbląg odebrała pierwsze opracowania studyjno-koncepcyjne 133 ha terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu. Dokumentacja zawiera m.in. badania geotechniczne i wstępne rozeznanie saperskie.Projekt pn. „Opracowanie studyjno-koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu” został podzielony na kilka etapów. W pierwszym wykonawca wyłoniony w drodze przetargu, skupił się na przygotowaniu opracowania kompleksowych badań geotechnicznych.

Określono warstwy geologiczne, nośności gruntu, poziomu lustra wód gruntowych na całym obszarze objętym projektem. Wykonane zostało również opracowanie dokumentacji technicznej wstępnego rozeznania saperskiego na głębokość min. 1,5 m na całym obszarze objętym Projektem wyłączając pasy drogowe dróg planowanych do zaprojektowania w ramach niniejszego Projektu.

W drugim etapie przygotowane zostanie m.in. studium wykonalności wraz z raportami o barierach inwestycyjnych i oddziaływaniu na środowisko naturalne uzupełnione o analizę kosztów makroniwelacji. Przygotowana zostanie dokumentacja techniczna i projektowo-budowlana związana z uzbrojeniem terenu pod inwestycję. Jej częścią będzie dokumentacja projektowa dla czterech planowanych dróg, kanalizacji deszczowej i sieci hydrologicznej w zakresie regulacji koryt cieków wodnych wraz z budową zbiorników retencyjnych. Oprócz wspomnianych analiz, przygotowane zostaną koncepcje dostaw niezbędnych mediów oraz opracowania ekofizjologiczne dla obszaru objętego projektem.

Ostatnim etapem będzie nadzór autorski, który będzie realizowany w trakcie robót wykonywanych w oparciu o przygotowaną dokumentację.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na II kwartał 2014 r.

„Dotacje na innowacje – inwestujemy w waszą przyszłość”.