Utrzymanie dróg w roku 2011 r.

Utrzymanie dróg w roku 2011 r. Bieżące utrzymanie dróg. Wykonywane jest na sieci ok. 241 km dróg w Elblągu. Polega na wykonaniu robót konserwacyjnych (remontów cząstkowych) pasów drogowych obejmujących remonty cząstkowe: nawierzchni jezdni, nawierzchni chodników, elementów ulic (krawężniki, obrzeża), nawierzchni z destruktu bitumicznego i betonowego. Planowany termin rozpoczęcia – po rozstrzygnięciu przetargu – od II kwartału 2011 r. do 15 stycznia 2012 r. ( data obowiązywania umowy z Wykonawcą usługi).
Naprawa spękań podłużnych i poprzecznych w nawierzchniach asfaltowych na ciągach ulic: Płk . Dąbka, Łowickiej, Hodowlanej, Sobieskiego, Broniewskiego. Planowany termin rozpoczęcia – po podpisaniu umowy – II kwartał 2011 r., planowany termin zakończenia II kwartał 2011 r.
Remonty cząstkowe nawierzchni kamiennych ulic na Starym Mieście
Planowany termin rozpoczęcia – po podpisaniu umowy – II kwartał 2011 r., planowany termin zakończenia IV kwartał 2011 r.
Odnowa nawierzchni chodników przy ul. Pionierskiej i Beniowskiego.
Planowany termin rozpoczęcia – po rozstrzygnięciu przetargu – III kwartał 2011 r., planowany termin zakończenia III kwartał 2011 r.
Bieżące utrzymanie oznakowania dróg wykonywane na sieci dróg publicznych w Elblągu ( ok. 215 km) polega na :
- codziennych ( przez cały tydzień) przeglądach i naprawach sygnalizacji świetlnej funkcjonującej na 34 skrzyżowaniach w mieście
- przeglądach w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek oznakowania pionowego dróg i urządzeń Brd. Zadanie realizowane jest przez firmę zewnętrzną wyłanianą w drodze przetargu nieograniczonego ( na okres dwóch lat). Nowe zamówienie publiczne na okres 01.07.2011-30.06.2013, postępowanie jest w toku.
- naprawie zniszczonego oznakowania pionowego dróg i urządzeń brd. Zadania realizowane w ramach zawartej umowy na okres 01.01.2011-31.12.2011.
- odnowie oznakowania poziomego dróg. Zadanie realizowane co roku przez firmę zewnętrzną, która wyłaniana jest w drodze przetargu nieograniczonego. Zamówienie publiczne w toku. Planowany okres wykonania od 18.04 do 10.06.2011 r.
Zadania z zakresu poprawy brd
- „Wykonanie usług technicznych wprowadzających zmiany w organizacji ruchu drogowego na ciągu ul. Płk. Dąbka”. Planowany przetarg publiczny i wykonanie w III kwartale 2011 r.
- „Pomiar ruchu drogowego i analiza ich wyników na skrzyżowaniu ul. Ogólnej z Fromborską, z Legionów oraz ul. Fromborskiej z ul. Sobieskiego wraz z opracowaniem nowych programów sygnalizacji świetlnej na tych skrzyżowaniach”. Zadanie realizowane w ramach planowanej do zawarcia umowy na okres 17.01.2011-31.05.2011.
- Pomiar ruchu na zakończonych przebudowach ulic Traugutta i ul. Chrobrego – planowana umowa i realizacja na wykonanie grudzień 2011.
- Współpraca przy organizacji i przeprowadzeniu konkursów i turniejów z zakresu brd organizowanych dla młodzieży szkolnej - kwiecień br.
Dalsze negocjacje pozyskania firmy współuczestniczącej w kosztach remontu nawierzchni odcinka drogi publicznej (ul. Warszawska - odcinek wylotowy w kierunku Malborka) – wykonanie marzec/ kwiecień br. (do tej pory pozyskano 10 000 €)
Wykonanie podczyszczania pozimowego jezdni i chodników ( z piasku)
- Planowany termin rozpoczęcia - druga połowa marca 2011 r., planowany termin zakończenia kwiecień 2011 r.
Prowadzenie wycinki drzew oraz odkrzaczanie poboczy w ciągach ulic: Mazurskiej, Łęczyckiej, Królewieckiej, Fromborskiej, Pasłęckiej. Wykonanie rozpoczęto od I kwartału 2010 r. - planowany termin zakończenia kwiecień 2011 r.