Rodzina 500 plus

Jak uniknąć nienależnie pobranych świadczeń 500 plus

W przypadku wystąpienia zmian:
-  w liczbie członków rodziny;
-  uzyskania dochodu (np. podjęcie zatrudnienia, umowy zlecenie lub dzieło, rozpoczęcie działalności gospodarczej, uzyskanie zasiłku/stypendium dla bezrobotnych, uzyskanie emerytury lub renty, uzyskanie zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego po utracie zatrudnienia) przez członka rodziny, po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
-  wyjazdu członka rodziny za granicę;
-  lub innych zmian mających wpływ na prawo do 500 plus
-  należy niezwłocznie powiadomić o tym organ wypłacający świadczenia, by uniknąć nienależnie pobranych świadczeń.

Informacja

Wnioski na nowy okres zasiłkowy/ świadczeniowy będą do pobrania niezwłocznie po zakończeniu procesu legislacyjnego, o czym niezwłocznie poinformujemy.
Wnioski na nowy okres zasiłkowy/ świadczeniowy w formie papierowej oraz elektronicznej przyjmowane będą od dnia 01 sierpnia 2017 r.

Bus promujący program Rodzina 500 plus

Informujemy, że w dniu 22 czerwca 2016 r. w godz. 10.00 – 11.00 na Plac Kazimierza Jagiellończyka przyjedzie Bus promujący rządowy program Rodzina 500 plus.

"Bus 500plus" to mobilne punkty informacyjne, w których pracownicy Urzędów Wojewódzkich udzielają porad i odpowiedzi na temat programu "Rodzina 500plus". Specjalnie oznakowane samochody odwiedzą każdy region w Polsce, a cała akcja potrwa do końca czerwca 2016 r. Mieszkańcy Elbląga zainteresowani tematyką programu "Rodzina 500Plus" oraz złożeniem wniosku będą mogli w dniu 22 czerwca 2016 r. na Placu Kazimierza Jagiellończyka uzyskać pomoc w mobilnym punkcie.
Jednocześnie przypominamy, że świadczenie wychowawcze (500 plus) zostanie wyrównane od dnia 1 kwietnia 2016 r. jeśli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zostanie złożony do dnia 1 lipca 2016 r.
Wnioski można składać elektronicznie (www.empatia.mrpips.gov.pl, EPUAP, PUE ZUS, bankowość elektroniczna), za pośrednictwem poczty lub w siedzibie Departamentu Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Jaśminowej 11.

Rachunki rodzinne wolne od zajęć komorniczych

Od dnia 20 sierpnia 2016 r. nowelizacja kodeksu rodzinnego i prawa bankowego (ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z 2016 r., poz. 1177) wprowadza specjalne subkonta – bezpłatne, wyodrębnione rachunki rodzinne, do których komornicy nie będą mieli dostępu. Posiadaczami tych rachunków będą mogły zostać wyłącznie osoby fizyczne, którym przyznano niepodlegające egzekucji świadczenia, dodatki, zasiłki oraz inne kwoty, wypłacane ze środków publicznych, np. świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne czy świadczenia z pomocy społecznej. Na rachunek rodzinny będą wpłacane wyłącznie środki pieniężne pochodzące z tych świadczeń, a rachunek będzie wyłączony spod egzekucji.
Otwarcie i prowadzenie rachunku rodzinnego oraz wypłaty z tego rachunku w banku lub w kasie prowadzących rachunek są wolne od jakichkolwiek opłat i prowizji. Nieodpłatne jest również wydanie karty do rachunku i wypłaty z bankomatów danego banku oraz bankomatów wskazanych przez kasę.

Warunkiem uruchomienia rachunku rodzinnego jest przedłożenie bankowi zaświadczenia wystawionego przez jednostki wypłacające świadczenia, zawierającego numery rachunków bankowych, z których świadczenia niepodlegające egzekucji są wypłacane.

Świadczenia niepodlegające egzekucji to m.in.:
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne oraz świadczenie wychowawcze (500 plus) – art. 833 § 6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania  cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101, z późn. zm.)

Wniosek o 500 plus on-line

Wniosek o 500 plus on-line na cztery sposoby:

1. Bankowość elektroniczna

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pośrednictwem 18 banków:

 1. Alior Bank SA,
 2. Bank BPH SA,
 3. Bank Handlowy w Warszawie SA,
 4. Bank Millennium SA,
 5. Bank Pekao SA,
 6. Bank Pocztowy SA,
 7. Bank Polskiej Spółdzielczości SA,
 8. Bank Zachodni WBK SA,
 9. FM Bank PBP SA (Smart Bank),
 10. ING Bank Śląski SA,
 11. mBank SA,
 12. PKO Bank Polski SA,
 13. Raiffeisen Bank Polska SA,
 14. SGB-Bank SA,
 15. Bank Ochrony Środowiska SA,
 16. Getin Noble Bank SA,
 17. Deutsche Bank SA,
 18. Credit Agricole Bank Polska SA

Jak podkreśla resort rodziny, rolą banku jest umożliwienie złożenia wniosku. Nie będzie on weryfikował danych, ani prowadził dalszych działań w zakresie obsługi wniosków. Weryfikacja wniosku i decyzja o przyznaniu świadczenia wychowawczego to zadanie gminy, do której wniosek został złożony.

Instrukcja złożenia wniosku przez bankowość elektroniczną dostępna na stronie:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/sprawdz-jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line-przez-nakowosc-elektroni/

2. Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS)


Wniosek elektroniczny będzie dostępny na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Osoba posiadająca profil PUE, po zalogowaniu, będzie miała możliwość wypełnienia i wysłania wniosku.

Instrukcja złożenia wniosku przez PUE ZUS dostępna na stronie:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/sprawdz-jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line-przez-pue-zus/

3. Portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl)

Emp@tia to kanał komunikacji obywateli z administracją publiczną. Od 1 kwietnia 2016 r. dzięki Emp@tii złożymy wniosek o świadczenie wychowawcze bez wychodzenia z domu.

Instrukcja złożenia wniosku przez portal Emp@tia dostępna na stronie:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/sprawdz-jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line-przez-empatiamrpipsgovpl/

4. ePUAP

Przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej można załatwić elektronicznie wiele spraw urzędowych. Aby to zrobić trzeba mieć profil zaufany. Pozwala on potwierdzić tożsamość danej osoby.

Instrukcja złożenia wniosku przez ePUAP dostępna na stronie:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/sprawdz-jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line-przez-epuap/

Program „Rodzina 500 plus” ruszy w całej Polsce już w kwietniu tego roku. To pierwsze tak szerokie wsparcie polskich rodzin po 1989 roku.

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka. Programem objętych zostanie 2,7 mln rodzin wychowujących 3,7 mln dzieci.
Program „Rodzina 500 plus” to pierwsze tak szerokie i systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. Jego celem jest poprawa sytuacji życiowej rodzin oraz odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w Polsce.
500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.
O wsparcie ubiegać będą mogli się także samotni rodzice, rodziny patchworkowe oraz rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.
Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.
Start programu planowany jest na 1 kwietnia br. Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30 września 2017 r.
Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., to świadczenia wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r.
Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenie zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Najważniejsze informacje o programie „Rodzina 500 plus”
Informator
Prezentacja

Numery infolinii, za pośrednictwem których można uzyskać informacje dotyczące programu „Rodzina 500 plus”
(opłata za połączenie jest zgodna z taryfą operatora):
1. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – tel. 22 529 06 68
2. w Urzędzie Wojewódzkim Województwa Warmińsko-Mazurskiego – tel. 55 237 45 94

Od 1 kwietnia 2016 r. złóż wniosek o 500 plus przez internet

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet (PDF)

Pobierz wniosek o 500 plus

Wniosek i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego mogą być składane drogą elektroniczną przede wszystkim:

1.    za pomocą systemu teleinformatycznego

www.empatia.mrpips.gov.pl /czyli za pośrednictwem tzw. emp@atii

Droga ta umożliwia przeprowadzenie całego postępowania administracyjnego drogą elektroniczną.

a)    Załóż konto http://epuap.gov.pl/wps/portal

Wypełnij krótki formularz rejestracyjny i załóż konto na ePUAP. Potrzebne są do tego dane kontaktowe oraz identyfikacyjne. Używaj konta ePUAP jako skrytki elektronicznej do odbierania korespondencji urzędowej. Wnosząc podanie lub wniosek do urzędu wskaż adres skrytki ePUAP jako elektroniczny adres zwrotny. Powiadomienia otrzymasz również na wskazany adres email.

b)    Potwierdź profil zaufany

Profil Zaufany to Twój darmowy, mobilny podpis elektroniczny do kontaktu z administracją. Zaloguj się
na konto ePUAP i złóż wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego. Udaj się do najbliższego punktu potwierdzającego, tj. ZUS Oddział w Elblągu ul. Teatralna 4; Urząd Skarbowy w Elblągu
ul. Mickiewicza 43; Starostwo Powiatowe w Elblągu ul. Saperów 14A; IDEA Bank S.A. o/Elbląg ul. Armii Krajowej 7-8
z dowodem osobistym lub paszportem w ciągu 14 dni od daty wysłania wniosku. Po upływie 14 dni od daty wysłania, wniosek zostanie automatycznie odrzucony przez system. Profil Zaufany trzeba przedłużyć raz na 3 lata. Jeśli posiadasz podpis elektroniczny (certyfikat kwalifikowany) możesz potwierdzić Swój Profil Zaufany samodzielnie bez wychodzenia z domu. Używaj Profilu Zaufanego do elektronicznego wnoszenia podań i wniosków do urzędów. Autoryzacja czynności odbywa się przy użyciu kodów SMS.

2.    za pomocą systemu teleinformatycznego: udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

www.zus.pl /czyli przy pomocy Platformy Usług Elektronicznych – PUE – jeśli tą drogą dana osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze z ewentualnymi załącznikami, wniosek ten zostanie przekierowany do systemu dziedzinowego danej gminy, która zobowiązana będzie wniosek dalej rozpatrywać w tradycyjnej formie pisemnej

3.    banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji – jeśli tą drogą dana osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze
z ewentualnymi załącznikami, wniosek ten zostanie przekierowany do systemu dziedzinowego danej gminy, która zobowiązana będzie wniosek dalej rozpatrywać w tradycyjnej formie pisemnej

4.    innego systemu wskazanego w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji – jeśli zostanie wprowadzony taki, inny niż wyżej wymienione systemy składania wniosków drogą elektroniczną, to informacja o szczegółach tego rozwiązania zostanie przekazana organom właściwym realizującym świadczenie wychowawcze.

INFORMACJA W SPRAWIE WNIOSKÓW 500 PLUS

Dostępny jest wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Określa je rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 2016 r., poz. 214).

Z treścią wniosku oraz jego załącznikami można zapoznać się pod linkiem: http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/15286

Wniosek zawiera szczegółowe pouczenia oraz informacje dotyczące jego wypełnienia. Dlatego należy go przeczytać uważnie i stosować się do wskazówek w nim zawartych.

Wnioski będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2016 r.

Wnioski będzie można składać w terminie 3 miesięcy od dnia 1 kwietnia 2016 r., co pozwoli uniknąć kolejek:

 1. za pośrednictwem poczty;
 2. za pomocą systemów teleinformatycznych (minister Cyfryzacji Anna Streżyńska wyjaśnia, że rząd chce zapewnić wielokanałową możliwość składania wniosków):

instrukcja składania wniosku: https://empatia.mpips.gov.pl/documents/10180/28724/Instrukcja+eWnioski/d5128194-3500-4cea-a9d3-8e41d994ead6

Droga ta umożliwia przeprowadzenie całego postępowania administracyjnego drogą elektroniczną.

 • banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do sprawy rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji
 • Platforma Usług Elektronicznych ZUS.

System PUE ZUS i system bankowy będą umożliwiały jedynie złożenie wniosku z ewentualnymi załącznikami (i tym samym zainicjują postępowanie administracyjne w organie właściwym) oraz otrzymanie przez wnioskodawcę urzędowego poświadczenia odbioru (UPO) będącego potwierdzeniem złożenia wniosku. Natomiast dalszy ciąg postępowania administracyjnego (np. wezwanie do uzupełnienia wniosku czy doręczenie decyzji) będzie odbywało się drogą pisemną.

Świadczenia z trzymiesięcznym wyrównaniem będą wypłacane tylko wtedy, jeśli wniosek wpłynie w okresie od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.

Do programu Rodzina 500 plus będzie można dołączyć w dowolnym momencie, jednak w kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca,
w którym rodzice złożą wniosek.