Rozpoczęła się XXX sesja Rady Miejskiej

Na sali obecnych jest 25 radnych. Dziś głosować będą nad 38 uchwałami. Wśród nich są te dotyczące m.in. udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Elbląga, rozwiązania Straży Miejskiej, przyjęcia "Strategii Rozwoju Elbląga 2020+", wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej. Prezydent Jerzy Wilk wniósł o zdjęcie z porządku obrad uchwały znajdującej się na druku 20/XXX. Radni z porządku obrad wycofali projekty uchwał nr. 10, 20, 27.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokółu z XXIX i XXIXA sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Prezydenta Miasta z działalności w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych
6. Wnioski i oświadczenia radnych
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Elbląg za rok 2013 – wraz z uchwałami w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Elbląg za rok 2013
– DRUK Nr 1/XXX
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013
– DRUK Nr 2/XXX
c) udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Elbląg
– DRUK Nr 3/XXX
8. Raport Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu o stanie sanitarnym miasta Elbląga za rok 2013
– DRUK Nr 4/XXX
2
9. Ocena stanu sanitarnego obszarów nadzorowanych przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Elblągu w 2013 roku
– DRUK Nr 5/XXX
10. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2014-2029
– DRUK Nr 6/XXX
2) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014
– DRUK Nr 7/XXX
3) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z zaspakajaniem różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga
– DRUK Nr 8/XXX
4) oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Elbląga
– DRUK Nr 9/XXX
5) uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Na Stoku – Zachód w Elblągu
– DRUK Nr 10/XXX
6) przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Dębowej i Akacjowej w Elblągu
– DRUK Nr 11/XXX
7) przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Zakrzewa w Elblągu – zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zakrzewo-Centrum część B
– DRUK Nr 12/XXX
8) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2013 Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu
– DRUK Nr 13/XXX
9) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013 Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Elblągu
– DRUK Nr 14/XXX
10) zmieniająca Statut Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Elblągu
– DRUK Nr 15 /XXX
3
11) zmieniająca Statut Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu
– DRUK Nr 15A/XXX
12) przyjęcia „Elbląskiego programu na rzecz osób starszych na lata 2014-2020+”
– DRUK Nr 16/XXX
13) zasad przyznawania i wypłacania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów elbląskich szkół za wyniki osiągnięte w gimnazjum
– DRUK Nr 17/XXX
14) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasto Elbląg na 2014 rok
– DRUK Nr 18 /XXX
15) rozwiązania Straży Miejskiej w Elblągu
– DRUK Nr 19/XXX
16) przyjęcia „Strategii rozwoju Elbląga 2020+”
– DRUK Nr 20/XXX
17) wyrażenie zgody na dobrowolne umorzenie bez wynagrodzenia udziałów Gminy Miasto Elbląg w spółce Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez obniżenie kapitału zakładowego
– DRUK Nr 21/XXX
18) wyrażenie zgody na dobrowolne umorzenie bez wynagrodzenia udziałów Gminy Miasto Elbląg w Spółce Tramwaje Elbląskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez obniżenie kapitału zakładowego
– DRUK Nr 22/XXX
19) wyrażenie zgody na wniesienie do spółki Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu niepieniężnego
– DRUK Nr 23/XXX
20) wyrażenie zgody na wniesienie do spółki Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu niepieniężnego
– DRUK Nr 24/XXX
21) wyrażenie zgody na wniesienie do spółki Tramwaje Elbląskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu niepieniężnego
– DRUK Nr 25/XXX
22) wyrażenie zgody na wniesienie do spółki Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu niepieniężnego
– DRUK Nr 26/XXX
4
23) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Elbląga na lata 2012-2020”
– DRUK Nr 27/XXX
24) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty
– DRUK Nr 28/XXX
25) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty
– DRUK Nr 29/XXX
26) wyrażenia zgody na sprzedaż Skarbowi Państwa nieruchomości gruntowych położonych w Elblągu przy ul. Kotwiczej
– DRUK Nr 30/XXX
27) wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej
– DRUK Nr 31/XXX
28) wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Elblągu przy ul. Suwalskiej 17
– DRUK Nr 32/XXX
29) wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w budynku przy ul. Trybunalskiej 23 wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości
– DRUK Nr 33/XXX
30) wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 7, położonego w budynku przy ul. Trybunalskiej 23 wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości
– DRUK Nr 34/XXX
31) wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w budynku przy ul. Mikołaja Kopernika 5 wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości
– DRUK Nr 35/XXX
32) udzielenia w 2014 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie miasta Elbląga
– DRUK Nr 35A/XXX
33) ustalenia opłaty za zakwaterowanie w bursach szkolnych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg
– DRUK Nr 36/XXX
34) uzgodnienia wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie korony drzewa – pomnika przyrody o nr 312/1973, znajdującego się na nieruchomości ul. Bartnicza 1 w Elblągu
– DRUK Nr 36A/XXX
5
35) zmieniająca uchwałę nr XXVII/763/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku ukończenia szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką zakończonego egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną w celu wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
– DRUK Nr 36B/XXX
36) zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg
– DRUK Nr 36C/XXX
37) przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2014 rok
– DRUK Nr 37/XXX
38) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków komisji stałych Rady Miejskiej w Elblągu
– DRUK Nr 38/XXX
11. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
12. Sprawy bieżące.
13. Zakończenie obrad sesji.