Projekt "Strategii Rozwoju Elbląga 2020+" po konsultacjach

sre
Zakończyły się konsultacje wokół "Strategii rozwoju Elbląga 2020+". Prezentujemy drogę jaką przeszedł dokument w ciągu blisko dwóch lat.

W październiku 2012 roku Zespół ds. opracowania „Strategii rozwoju Elbląga 2020+" rozpoczął prace. W jego skład weszli przedstawiciele władz samorządowych Elbląga i sąsiadujących jednostek samorządu terytorialnego, środowiska przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, edukacji i uczelni wyższych, kultury i sportu. Efektem prac Zespołu było przygotowanie projektu „Strategii rozwoju Elbląga 2020+", który został poddany rożnym stopniom konsultacji - pomiędzy departamentami (styczeń 2014) i radnymi Rady Miejskiej w Elblągu (4 lutego 2014). Natomiast od 5 lutego do 14 marca 2014 prowadzone były konsultacje społeczne z mieszkańcami, w ramach których zorganizowano trzy spotkania:

1) 10 lutego - spotkanie otwarte

2) 3 marca - spotkanie otwarte (z powodu braku frekwencji spotkanie nie odbyło się)

3) 13 marca - spotkanie w ramach kawiarenki obywatelskiej, zorganizowane przez Centrum Organizacji Pozarządowych w Elblągu

W okresie od 5 lutego do 14 marca 2014 można było także zgłaszać swoje uwagi do dokumentu za pomocą formularzy dostępnych w wersji elektronicznej na stronie www.umelblag.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Łącznie na spotkaniach i za pomocą formularzy zgłoszono 102. uwagi do strategii. Uwzględniono 21. uwag w całości i 8 częściowo. Duża część uwag
(49) dotyczyła listy priorytetowych przedsięwzięć strategicznych.

Główne zmiany wprowadzone w strategii pod wpływem uwag to:

przeformułowanie działań dot. turystyki w celach 1.1. i 4.2.,

dodanie działania „ochrona przed hałasem" w celu 3.2.

dodanie działania „współpraca międzynarodowa" w celu  4.1.

uwzględnienie w założeniach realizacji strategii płaszczyzny społecznej oraz silniejsze zaakcentowanie kapitału prywatnego w płaszczyźnie finansowej

Pełną lista uwag wraz z odpowiedziami można pobrać na stronie

http://www.elblag.eu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=118&Itemid=156