Wykłady węgierskiego nauczyciela w PWSZ w Elblągu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu obecnie gości w ramach programu Erasmus wykładowcę z Károly Róbert University College w Gyöngyös - Dr. Erdélyi Tamása, który wygłosi wykłady poświęcone zagadnieniom zarządzania strategicznemu, czyli szeroko pojętemu procesowi informacyjno-decyzyjnemu, którego celem jest rozstrzyganie o kluczowych problemach działalności przedsiębiorstwa, o jego przetrwaniu i rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań otoczenia i węzłowych czynników własnego potencjału wytwórczego.  


Dr. Erdélyi Tamás odbędzie zajęcia ze studentami Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Elblągu  11 marca 2014 r. w godz. 12.00-13.30, 13.45-15.15 oraz 15.30-17.00 w sali 201 w gmachu Uczelni przy ul. Czerniakowskiej 22. Językiem wykładowym będzie język angielski.

12 marca 2014 r. wykładowca poprowadzi wykład w gmachu Uczelni przy ul. Grunwaldzkiej 137 w auli 109/110C o godz. 10.00. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu od 2005 roku posiada Kartę Erasmusa przyznaną przez Komisję Europejską, która upoważnia do wnioskowania o fundusze europejskie na studia i praktyki zawodowe studentów oraz wyjazdy pracowników w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Erasmus. Uczelnia otrzymała w grudniu 2013 r. kolejną Kartę Erasmusa, która pozwoli jej korzystać z funduszy nowego Programu Erasmus+ w latach 2014-2020.
Uczelnia może się poszczycić realną współpracą z partnerami międzynarodowymi.


Współpraca ta została wypracowana poprzez przygotowywanie Uczelni i całego procesu dydaktycznego do procedury walidacyjnej, która umożliwiła rozszerzenie i zacieśnienie międzynarodowych kontaktów Uczelni.

Władze PWSZ w Elblągu bardzo cenią sobie współpracę międzynarodową, dlatego w podejmowanych działaniach kładą szczególny nacisk na podtrzymywanie istniejących kontaktów zagranicznych i pozyskiwanie nowych relacji z partnerami zagranicznymi.

Podstawą uczestnictwa PWSZ w Elblągu w Programie Erasmus są umowy bilateralne  podpisywane na każdy rok akademicki z europejskimi uczelniami partnerskimi, z którymi prowadzona  jest wymiana studentów, kadry dydaktycznej oraz pracowników administracji. Umowy te precyzują zarówno liczbę studentów i pracowników biorących udział w wymianie oraz czasokres ich pobytu za granicą.


Obecnie w ramach Programu Erasmus PWSZ w Elblągu posiada blisko 20 umów partnerskich. Rokrocznie z wyjazdów zagranicznych korzysta ok. 50 studentów i kilkunastu nauczycieli elbląskiej Uczelni.


W bieżącym roku akademickim w PWSZ w Elblągu studiują studenci zagraniczni:

- na kierunku Filologia angielska – 3 studentów z  Pammukale University i studentka z University Goce Delcev w Stipie w Macedonii,
- na kierunkach: Budownictwo, Mechanika i budowa maszyn - 5 studentów z Universidad de Castilla-La Mancha oraz  student z Universidad de Oviedo z Hiszpanii,
- na kierunku Informatyka – student z Liepaja University.