Uchwała dotycząca budowy basenu przyjęta

Elbląscy radni podczas dzisiejszej sesji zajmowali się także projektem uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Elbląg do realizacji projektu „Budowa Centrum Rekreacji Wodnej w Elblągu – etap I w ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. 22 radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały, zaś 2 wstrzymało się od głosu.

 

Projekt realizowany będzie w ramach partnerstwa z Gminą Tolkmicko. Gmina Miasto Elbląg będzie występowała jako Lider Projektu. Okres realizacji projektu: 03.09.2013-30.06.2015 r.

Środki finansowe na realizację Projektu w kwocie 25.161.131,00 zł (dwadzieścia pięć milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści jeden złotych) zostały zabezpieczone przez Gminę Miasto Elbląg w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2029.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.