Rozpoczęła się XXV sesja Rady Miejskiej

Na sali obecnych jest 23 radnych. Dziś głosować będą nad 14. uchwałami. Wśród nich są, m.in te dotyczące wygaśnięcia mandatu radnego oraz powołania nowego radnego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Królewieckiej, między ulicami Marymoncką, Fromborską a osiedlem Dąbrowa w Elblągu. Radni głosować będą ponadto nad projektami uchwał dotyczącymi określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Elbląg w spółkach oraz wyrażenia zgody na udzielenie Muzeum Archeologiczno – Historycznemu w Elblągu bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

 

Rada Miejska zajmować się będzie także projektami uchwał w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata 2013-2041.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej.

4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wstąpienia w mandat radnego w okręgu wyborczym Nr 1 z listy Nr 4

– DRUK Nr 1/XXV
5. Ślubowanie radnego.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Wnioski i oświadczenia radnych.

8. Informacja o kształtowaniu się Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg za I półrocze 2013 roku – materiał został przesłany przed XXIV sesją RM.

9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Elbląg za I półrocze 2013 roku oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego - materiał został przesłany przed XXIV sesją RM

10. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląga na lata 2013-2041

– DRUK Nr 2/XXV

2) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Elbląg na 2013 rok

– DRUK Nr 3/XXV
3) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu

– DRUK Nr 4/XXV
4) zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu

– DRUK Nr 5/XXV
5) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Królewieckiej, między ulicami Marymoncką, Fromborską a osiedlem Dąbrowa w Elblągu

– DRUK Nr 6/XXV
6) określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Elbląg w spółkach

– DRUK Nr 7/XXV
7) wyrażenia zgody na udzielenie Muzeum Archeologiczno – Historycznemu w Elblągu bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

– DRUK Nr 8/XXV
8) wyrażenia zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej na realizację urządzeń infrastruktury technicznej

– DRUK Nr 9/XXV
9) wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ulicy Drzewnej 8a

– DRUK Nr 10/XXV
10) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ulicy Rypińskiej

– DRUK Nr 11/XXV
11) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości przy ulicy Dojazdowej 14a

– DRUK Nr 12/XXV
12) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Elblągu

– DRUK Nr 13/XXV
13) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków komisji stałych Rady Miejskiej w Elblągu

– DRUK Nr 14/XXV

11. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.

12. Sprawy bieżące.

13. Zakończenie obrad sesji.