Rozpoczęła się XXIV sesja Rady Miejskiej

Na sali obecnych jest 22 radnych. Dziś głosować będą nad 19. uchwałami. Wśród nich są, m.in te dotyczące wygaśnięcia mandatów radnych oraz powołania nowych radnych, oraz cen biletów komunikacji miejskiej, wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i częstotliwości uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rada Miejska zajmować się będzie także projektami uchwał dotyczącymi Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata 2013-2041.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołów z XXIII, XXIIIA, XXIIIB sesji Rady Miejskiej
4. Podjęcie uchwały RM w sprawie wstąpienia w mandat radnego w okręgu wyborczym nr 2, z listy nr 1.
5. Podjęcie uchwały RM w sprawie wstąpienia w mandat radnego w okręgu wyborczym nr 5, z listy nr 1.
6. Ślubowanie radnych
7. Interpelacje i zapytania radnych
8. Wnioski i oświadczenia radnych
9. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał RM w sprawie:
1. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Elbląga na lata 2013-2041
2. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Elbląga na 2013 rok
3. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg.
4. terminu, częstotliwości, i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
5. realizacji projektu pn. "Prevention and education - cooperation of local authorities and police addressed to school and deucational "institutions"
6. realizacji projektu pn. "S4" - Short Simply Sport
7. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu
8. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Elblągu
9. powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu
10. zmieniająca uchwałę w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Elbląg na lata 2012-2020
11. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania związanego z zaspakajaniem potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga
12. cen biletów komunikacji miejskiej
13. zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Elbląg
14. przystąpienie Gminy Miasta Elbląg do konkursu otwartego ogłoszonego przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego na nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  na realizację projektu "Nowoczesne Kształcenie Zawodowe Szansą na Sukces", oraz w sprawie zabezpieczenia środków niezbędnych na realizację projektu
15. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Elblągu
16. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków komisji stałych RM
17. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych RM i ich zastępców

10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje
11. Sprawy bieżące
12. Zakończenie obrad sesji.