Czwarte posiedzenie Komitetu Monitorującego

W dniach 26-27 listopada br. odbyło się czwarte posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020, którego wynikiem było m.in. doprecyzowanie zasad oceniania wniosków aż w osiemnastu działaniach i poddziałaniach.

W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej - Wolfgang Münch (wicedyrektor Wydziału ds. Polski) oraz Przemysław Kalina. Członkowie komitetu pracowali nad zmianami dotyczącymi szczegółowego opisu osi priorytetowej „Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur” oraz projektami szczegółowych opisów czterech osi priorytetowych: „Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów”, „Cyfrowy region”, „Infrastruktura transportowa” i „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”. Ustalali też, jakie powinny być kryteria wyboru projektów w ramach tych osi.

Efektem spotkania było przyjęcie dokumentów doprecyzowujących zasady oceniania wniosków aż w osiemnastu działaniach i poddziałaniach:

 • Poddziałanie 1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji                                (Priorytet inwestycyjny 1b),
 • Poddziałanie 1.3.4 Tereny inwestycyjne (Priorytet inwestycyjny 3a),
 • Poddziałanie 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu – projekty konkursowe                    (Priorytet inwestycyjny 3b),
 • Poddziałanie 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu – projekty pozakonkursowe (Priorytet inwestycyjny 3b),
 • Poddziałanie 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP (Priorytet inwestycyjny 3b),
 • Poddziałanie 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług – (Schemat A)                            (Priorytet inwestycyjny 3b),
 • Poddziałanie 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług – (Schemat B)                            (Priorytet inwestycyjny 3b),
 • Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa - projekty konkursowe                            (Priorytet inwestycyjny 6b),
 • Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa - projekty pozakonkursowe                      (Priorytet inwestycyjny 6b),
 • Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej (Priorytet inwestycyjny 6d),
 • Poddziałanie 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur (Priorytet inwestycyjny 5b),
 • Działania 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych (Priorytet inwestycyjny 2c),
 • Działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (Priorytet inwestycyjny 4a),
 • Poddziałania 7.2.3 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku - ZIT bis (Priorytet inwestycyjny 7b),
 • Poddziałania 9.3.2 Infrastruktura dydaktyczna szkół wyższych (Priorytet inwestycyjny 10a),
 • Poddziałania 9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę i innowacje – projekty konkursowe (Priorytet inwestycyjny 10a),
 • Poddziałania 9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę i innowacje – projekty pozakonkursowe (Priorytet inwestycyjny 10a),
 • Poddziałania 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej (Priorytet inwestycyjny 10a).

Dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.rpo.14-20.warmia.mazury.pl/

Komitety Monitorujący podjął także uchwałę w sprawie zmian w „Strategii komunikacji RPO WiM 2014-2020”. Zgodnie ze zaktualizowanym dokumentem wszystkie podmioty, zaangażowanie we wdrażanie Programu Regionalnego, tj. instytucje ogłaszające nabory oraz beneficjentów, obowiązuje nowy układ znaków. Herb województwa, dotąd występujący w zestawie znaków, zastąpiło logo województwa.

Kolejne spotkanie Komitetu Monitorującego zaplanowane zostało na 16 i 17 grudnia br.