Zakończył się proces wydawania rekomendacji Związku ZIT dla Poddziałania 7.2.2 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis

9 listopada 2020 r. Komitet Sterujący Związku ZIT podjął uchwałę w sprawie wydania rekomendacji dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 7.2.2 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląg – ZIT bis RPO WiM 2014-2020.
Rekomendację uzyskał Powiat Elbląski dla projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 – Wilkowo – Sierpin – Przezmark – Komorowo Żuławskie – Nowa Pilona, na odcinku DW 509 – Komorowo Żuławskie. Etap IIA”.