Komunikat o wydłużeniu terminu wydania rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dla projektów ubiegających się o przyznanie dofinansowania z Poddziałania 2.2.2 („kształcenia ogólne”)

W związku ze zmianą Regulaminu konkursu nr RPWM.02.02.02-IZ.00-28-001/20 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Komitetu Sterującego Związku ZIT, wydłuża termin wydania rekomendacji o 14 dni kalendarzowych tj. do 9 października 2020 r.

 

Uzasadnienie:
22 września 2020 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął aktualizację Regulaminu konkursu poddziałania 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg (konkurs nr RPWM.02.02.02-IZ.00-28-001/20). Jedną z przyjętych zmian jest wydłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów do 16 października 2020 r.
Aktualnie obowiązujący Regulamin wydawania rekomendacji przez Komitet Sterujący Związku ZIT Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dla projektów w ramach Poddziałania 2.2.2 (pkt. 2.2.11), przewiduje, że procedura wydawania rekomendacji zakończy się nie później niż na 7 dni przed terminem składania wniosków o dofinasowanie ustalonym przez IZ RPO. W związku z powyższym termin wydania rekomendacji Związku ZIT został również wydłużony.