Wyniki konkursu na infrastrukturę ochrony zdrowia – poddziałanie 9.1.2 (schemat A)

Zakończyła się weryfikacja wniosków o dofinansowanie złożonych na konkurs nr RPWM.09.01.02-IZ.00-28-001/18 w ramach poddziałania 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga (schemat A).

Decyzją Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego wybrane zostały dwa projekty złożone przez:
1. Perfekt Dent Centrum Stomatologiczne sp. z o. o. z Elbląga;
2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu.

Łączna kwota dofinansowania wynosi 429 914,87 PLN.
Listę wniosków wybranych do dofinansowania można znaleźć pod adresem: http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/3415/poddzialanie-912-infrastruktura-ochrony-zdrowia-w-miejskim-obszarze-funkcjonalnym-elblaga