Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT dla Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga (schemat A) RPO WiM 2014-2020

Informujemy, że w dniach 15 – 29 stycznia 2018 r. prowadzony będzie nabór wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla wnioskodawców ubiegających się o przyznanie dofinansowania z Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga (schemat A) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Więcej informacji można uzyskać na stronie: http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/48013