Zakończył się proces wydawania rekomendacji Związku ZIT dla poddziałania 7.2.2 (infrastruktura drogowa) RPO WiM 2014 – 2020.

W dniu 1 grudnia 2017 r. Komitet Sterujący Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego przyjął uchwałę w sprawie wydania rekomendacji dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 7.2.2 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Rekomendację uzyskał jeden podmiot – Powiat Elbląski.