Zakończył się proces wydawania rekomendacji Związku ZIT dla poddziałań 2.2.2 (kształcenie ogólne) i 2.4.2 (kształcenie zawodowe) oraz dla działania 8.2 (rewitalizacja) RPO WiM 2014 – 2020.

Na posiedzeniach w dniach 23 czerwca 2017 r. i 10 sierpnia 2017 r. Komitet Sterujący Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego przyjął uchwały w sprawie wydania rekomendacji dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektów w ramach poddziałań: 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg, 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg oraz działania 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.
Rekomendacje uzyskały następujące podmioty:
1)    poddziałanie 2.2.2
-    Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”;
-    Stowarzyszenie Akcja Wspierania Aktywności AWA;
-    Gmina Milejewo;
-    Fundacja „PRO – SCHOLAM”;
-    „Nasza Szkoła” Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gronowie Górnym;
-    Gmina Miasto Elbląg;
-    Gmina Młynary;
-    Powiat Elbląski;
-    Forum Animatorów Społecznych.
2)    poddziałanie 2.4.2
-    Gmina Miasto Elbląg;
-    Powiat Elbląski.
3)    działanie 8.2
-    Gmina Miasto Elbląg;
-    Gmina Młynary;
-    Klasztor OO. Franciszkanów, Elbląg.