Ważne informacje

Gmina Miasto Elbląg jest Beneficjentem projektu pn. „Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 w ramach Osi priorytetowej 7: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działania 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałania 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli. Wdrożenie nowych nowe e-usług publicznych, ma na celu ułatwienie wzajemnej komunikacji pomiędzy mieszkańcami Elbląga, a Urzędem Miejskim.