Obowiązkowa deratyzacja

Departament Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Elblągu przypomina,  że corocznie w terminie: od 1 kwietnia do 31 maja, a w uzasadnionych przypadkach w miarę potrzeby również w innych terminach, należy wykonać deratyzację.

Obowiązkowej deratyzacji w Elblągu podlegają obszary:

  1. zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
  2. zakładów opieki zdrowotnej i społecznej, placówek kulturalnych, oświatowych i obiektów zbiorowego żywienia,
  3. zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź przechowywania lub składowania produktów rolno – spożywczych i gospodarki odpadami,
  4. w uzasadnionych przypadkach, w miarę potrzeby, również na innych terenach i terenach ogólnodostępnych.

Podstawa prawna: § 21 Uchwały Nr VII/78/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia  28 maja 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz. 4847, z 2018 r. poz. 3608).