ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE DLA OSÓB UDZIELAJĄCYCH POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

 
KOMU PRZYSŁUGUJE

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może być przyznane na jego wniosek  świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
Przez obywatela Ukrainy rozumie się także nieposiadającego obywatelstwa ukraińskiego małżonka obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa i nie jest obywatelem polskim ani obywatelem innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
Świadczenie przysługuje tylko w przypadku, gdy wnioskujący nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

1)    osobiście w siedzibie Departamentu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Jaśminowej 11
2)    korespondencyjnie na adres:
       Departament Świadczeń Rodzinnych
       ul. Jaśminowa 11
       82-300 Elbląg
3)    elektronicznie przez ePUAP (jako pismo ogólne do urzędu)

OKRES PRZYZNANIA

Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku, za okres faktycznego zapewnienia, na własny koszt, zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, jednak nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest wypłacane z dołu.
Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:
1)    posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
2)    posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;
3)    ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);
4)    jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;
5)    samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
6)    jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy, tj. małoletni obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nim, oraz małoletni obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przed przybyciem był umieszczony w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy.

Świadczenie pieniężne, o którym mowa powyżej:
1)    pkt 1 i 2 – przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób;
2)    pkt 4 – przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci;
3)    pkt 5 – przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko;
pkt 6 – przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego
dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA

40 zł za osobę dziennie.
Wojewoda może podwyższyć kwotę świadczenia w przypadku:
1)    zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed dniem wejścia w życie ustawy;
2)    gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU

OKRES ZAKWATEROWNIA
I WYŻYWIENIA

do dnia 15 lipca 2022 r.

do dnia 29 kwietnia 2022 r.

(dotyczy podmiotów, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL, w tym przypadku wnioskodawca może podać zamiast numeru PESEL, inny dokument potwierdzający tożsamość obywatela Ukrainy, np. numer paszportu)

do dnia 31 lipca 2022 r.

do dnia 30 czerwca 2022 r.

miesiąc od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem

od 1 lipca 2022 r.

Wnioski złożone z uchybieniem tych terminów pozostawia się bez rozpoznania.


WNIOSEK DO POBRANIA

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Karta osoby przyjętej do zakwaterowania

Informacja do weryfikacji wniosku

Podstawa prawna:
1)    art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w zawiązku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.)
2)    rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi (Dz. U z 2022 r., poz. 608, z późn. zm.)
3)    rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz. U. z 2022 r., poz. 1020, z późn. zm.)

 

 

KOMU PRZYSŁUGUJE

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w zawiązku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przez obywatela Ukrainy rozumie się także nieposiadającego obywatelstwa ukraińskiego małżonka obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa i nie jest obywatelem polskim.

Świadczenie przysługuje tylko w przypadku, gdy wnioskujący nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

1)    osobiście w siedzibie Departamentu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Jaśminowej 11

2)    korespondencyjnie na adres:

Departament Świadczeń Rodzinnych

ul. Jaśminowa 11

82-300 Elbląg

3)    elektronicznie przez ePUAP (jako pismo ogólne do urzędu)

OKRES PRZYZNANIA

Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku, za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 120 dni i jest wypłacane z dołu. Jeśli dana osoba zamierza jeszcze przez jakiś czas gościć uchodźców lub użyczać im swoje mieszkanie, nie powinna od razy składać wniosku, tylko z tym poczekać.

W przypadku grupy podmiotów okres wypłaty świadczenia może zostać przedłużony przez wojewodę z urzędu. Zgoda jest publikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu wojewódzkiego i zawiera termin przedłużenia wypłaty świadczenia, określenie grupy podmiotów oraz uzasadnienie.

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA

40 zł za osobę dziennie.

Wojewoda może podwyższyć kwotę świadczenia w przypadku:

1)    zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed dniem wejścia w życie ustawy;

2)    gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca.