Jak uniknąć nienależnie pobranych świadczeń 500 plus, świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego

W przypadku wystąpienia zmian:
-  w liczbie członków rodziny;
-  uzyskania dochodu (np. podjęcie zatrudnienia, umowy zlecenie lub dzieło, rozpoczęcie działalności gospodarczej, uzyskanie zasiłku/stypendium dla bezrobotnych, uzyskanie emerytury lub renty, uzyskanie zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego po utracie zatrudnienia) przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy/świadczeniowy;
-  wyjazdu członka rodziny za granicę;
-  lub innych zmian mających wpływ na prawo do 500 plus, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy niezwłocznie powiadomić o tym organ wypłacający świadczenia, by uniknąć nienależnie pobranych świadczeń.