JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
(obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.)

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł.

Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie zajmująca się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka) bez względu na dochód. Prawo do jednorazowego świadczenia ustala się
na wniosek ww. osób.

Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli:
1)    dziecko posiada zaświadczenie lekarskie, potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu; zaświadczenie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii,
2)    matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Przepisu tego nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje:
1)    jeżeli dziecko/dzieci zostało/-y umieszczone w pieczy zastępczej lub w domu pomocy społecznej zapewniającym nieodpłatne pełne utrzymanie,
2)    w przypadku urodzenia martwego dziecka.

Jednorazowe świadczenie przysługuje również na dzieci urodzone w 2016 r., jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Termin złożenia wniosku w przypadku dzieci urodzonych w 2016 r.
Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Najstarsze dziecko, które będzie mogło zostać objęte jednorazowym świadczeniem to dziecko urodzone w dniu 1 stycznia 2016 r.
pod warunkiem złożenia wniosku do dnia 2 stycznia 2017 r. włącznie
(gdyż 1 stycznia jest dniem ustawowo wolnym od pracy).

Termin 12 miesięcy na złożenie wniosku dla dziecka urodzonego np. 6 czerwca 2016 r. upłynie 6 czerwca 2017 r., dla dziecka urodzonego 12 lutego 2017 r. upłynie 12 lutego 2018 r.