Zmiany w organizacji elbląskich szkół

Prezydent Miasta przedłoży Radzie Miejskiej na sesję w dniu 19 lutego projekty dwóch uchwał dot. elbląskich szkół. Jeśli radni przyjmą te propozycje, przestanie istnieć Zespół Szkół Turystyczno-Hotelarskich, z kolei na bazie Szkoły Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 1 powstanie Zespół Szkół nr 3.

Pierwszy projekt uchwały zakłada rozwiązanie Zespołu Szkół Turystyczno-Hotelarskich i przeniesienie kształcenia uczniów Technikum do Zespołu Szkół Gospodarczych. Wraz z uczniami do Zespołu Szkół Gospodarczych przeniesieni zostaną także nauczyciele, nie mamy tu zatem do czynienia z likwidacją, lecz z reorganizacją szkoły.

- Oba wnioski zostały zaopiniowane przez rady pedagogiczne szkół oraz związki zawodowe –informuje Bogusław Milusz, wiceprezydent Elbląga. – To najlepszy moment, aby uporządkować elbląskie szkolnictwo, ponieważ w nowej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej są przewidziane duże środki na szkolnictwo zwłaszcza zawodowe.

Zmiany organizacji elbląskich szkół są konieczne. Od 2007 roku o ponad 4 tysiące zmalała liczba uczniów w naszych placówkach. Liczba zatrudnionych nauczycieli w analogicznym okresie wzrosła o 39 etatów. Wzrost zatrudnienia wynikał z dodatkowych obowiązków, dotyczących m.in. pomocy psychologicznej i pedagogicznej, wsparcia uczniów z dysfunkcjami (klasy integracyjne).

Etaty zostaną utrzymane

W ZST-H likwidowane będą jedynie te szkoły, które od lat figurują w dokumentacji, a nie mają ani uczniów, ani też nie zatrudniają nauczycieli - tj. Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Szkoła Policealna i Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące.

- Likwidacja szkół bez uczniów, to uporządkowanie sytuacji faktycznej i prawnej – wyjaśnia Iwona Mikulska dyrektor Departamentu Edukacji. - W związku z niżem demograficznym i systematycznym spadkiem liczby młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych, konieczna jest racjonalizacja sieci i dostosowanie jej do liczby uczniów, jaka będzie opuszczać gimnazja w najbliższych latach.

Liczba uczniów w Zespole Szkół Turystyczno-Hotelarskich w roku 2005 wynosiła 666, w roku 2010 - 321 a obecnie 254. Uczniowie kształcą się w zawodach technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, fototechnik oraz technik eksploatacji portów i terminali. W Zespole Szkół Gospodarczych również prowadzi się kształcenie  zawodzie technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej. Poza tym szkoła ta posiada nowoczesne pracownie. Przenosząc tam oddziały technikum ZST-H zapewnia się uczniom możliwość kontynuowania nauki w niezmienionym składzie, w klasach kształcących w tych samych zawodach i z zachowaniem dotychczasowego zatrudnienia kadry pedagogicznej. Przeniesieni uczniowie będą mieli zagwarantowane lepsze warunki kształcenia, mając między innymi możliwość korzystania z nowoczesnych pracowni.

- Nauczyciele Zespołu Szkół Turystyczno-Hotelarskich wraz ze swoimi uczniami przejdą do Zespołu Szkół Gospodarczych, a pracownicy administracji i obsługi otrzymają propozycje pracy w innych elbląskich placówkach oświatowych – dodaje Iwona Mikulska.

Przeniesienie kształcenia w żaden sposób nie ograniczy liczby miejsc przygotowanych dla tegorocznych i przyszłych absolwentów gimnazjów. Zapewnia się absolwentom gimnazjów szeroką ofertę edukacyjną, w dalszym ciągu będzie prowadzony nabór do pierwszych klas w tych zawodach.

Duży może więcej

Drugi projekt uchwały zakłada połączenie Szkoły Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 1 w Zespół Szkół nr 3. Nie planuje się tych placówek likwidować, a jedynie połączyć w zespół szkół. Obecnie obie placówki znajdują się w jednym budynku. Utworzenie zespołu szkół nie spowoduje zmian dla uczniów i ich rodziców. Nie zmienią się obwody łączonych szkół ani aktualny podział na klasy.

Uczniów Gimnazjum nr 1 ubywa z każdym rokiem szkolnym (2007/08 – 378 ucz., 2011/12 – 241 ucz., 2014/15 – 164 ucz.), w związku z tym zmniejsza się również liczba godzin dydaktycznych i liczba etatów nauczycielskich. W skali 7 lat nastąpił spadek liczby uczniów o 230%. Liczba uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 utrzymuje się na przestrzeni lat na zbliżonym poziomie.

Połączenie szkół pozwoli dyrektorowi zespołu na lepsze wykorzystanie kadry pedagogicznej obu szkół - w związku z możliwością nauczania zarówno w szkole podstawowej jak i gimnazjum.

Wszyscy pracownicy obsługi zatrudnieni dotychczas w Szkole Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 1 pozostaną pracownikami tworzonego zespołu szkół. Pracownicy administracji, którzy nie znajdą zatrudnienia w utworzonym zespole szkół, będą otrzymywać sukcesywnie nowe propozycje pracy w innych jednostkach oświatowych prowadzonych przez miasto.

Ponadto utworzenie zespołu usprawni zarządzanie tymi placówkami. Korzystniejsze będzie prowadzenie prac remontowych i modernizacyjnych oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje w całym obiekcie szkolnym.

Rady pedagogiczne obu szkół pozytywnie zaopiniowały projekt połączenia placówek w Zespół.

Na tych zmiana samorząd ma w 2016 roku zaoszczędzić 1,1 mln złotych. Jak zapowiada wiceprezydent Milusz w najbliższym czasie zostanie powołany specjalny zespół, którego zadaniem będzie przygotowanie analizy, jak dostosować elbląską edukacje do potrzeb rynku pracy.