Debata budżetowa

W sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się debata na temat projektu budżetu miasta  na rok 2015.  Spotkanie rozpoczęło się od omówienia przez Rozalię Grynis z-cę Skarbnika Miasta projektu przygotowanego przez poprzednie władze miasta. Zgodnie z nim plan finansowy miasta na bieżący rok opiewa na 514 567 264 zł. Dochody miasta zaplanowane zostały na kwotę 484 104 592 zł, a przychody 30 462 672 (w tym 29 mln zł z emisji obligacji).

Po szczegółowej prezentacji struktury zaplanowanych dochodów i wydatków Prezydent Witold Wróblewski przedstawił autopoprawki, które chciałby wprowadzić do budżetu miasta. Skutkują one zmniejszeniem wydatków o 3 mln złotych oraz zwiększeniem dochodów o 2 mln zł. W efekcie wprowadzenia tych zmian deficyt zmniejszyłby się o 5 mln złotych.  - Uważam, że w tym roku musimy maksymalnie ograniczyć bieżące wydatki i wygenerować jak największe oszczędności, które w kolejnych latach pozwolą na podjęcie nowych inwestycji i ubieganie się o fundusze zewnętrzne. Rozpoczyna się nowa perspektywa finansowa. Zatwierdzony został już Regionalny Program Operacyjny dla naszego województwa na lata 2014 – 2020. To ogromna szansa na rozwój, dlatego będziemy chcieli pozyskać jak największą ilość tych środków. Priorytetem jest również zakończenie inwestycji rozpoczętych. – podkreślał podczas spotkania Prezydent Witold Wróblewski. Prezydent przypomniał również, że konieczność wygenerowania jak największych oszczędności podyktowana jest tym, w 2016 roku rozpocznie się spłata zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i obligacji.

W kwestiach inwestycyjnych działania Prezydenta miasta skupiać się będą przede wszystkim na przedsięwzięciach, które przyczynią się do powstania nowych miejsc pracy. W związku z tym wśród autopoprawek znalazło się zadanie polegające na aktualizacji koncepcji zagospodarowania terenu EUROPARKU, czy dokumentację pod rozbudowę Elbląskiego Parku Technologicznego.

Szczegółowa informacja na temat zgłoszonych przez Prezydenta poprawek do budżetu na rok 2015.

Podczas debaty swoje wnioski do planu finansowego miasta zgłosili także radni. Dotyczyły one głównie przeznaczenia środków na remonty ulic i chodników, wsparcia działań profilaktycznych, działalności chórów, czy wsparcia działalności Rady Miejskiej.

Sesja Rady Miejskiej, na której będzie uchwalany budżet na rok 2015 odbędzie się 29 stycznia.