Negocjacje zakończone sukcesem

Ponad 6,1 mln złotych wpłaciła na rzecz miasta firma Jermon (Poland) Sp. z o.o. To efekt wynegocjowanego przez Prezydenta Witolda Wróblewskiego porozumienia, za niewywiązanie się firmy z umowy sprzedaży nieruchomości położonej w Elblągu przy ul. Żuławskiej i Warszawskiej.

Sprzedaż nieruchomości nastąpiła w sierpniu 2008 roku. Działka została sprzedana pod zabudowę wielkopowierzchniowego obiektu handlowego, z wyłączeniem branży spożywczej. W ramach zawartej umowy inwestor pod rygorem kar, naliczanych od 2013 roku, zobowiązał się do zabudowania nieruchomości. Niestety do dnia dzisiejszego firma nie wywiązała się z tych zobowiązań. W związku z tym naliczone zostały kary umowne. Wobec braku ich uiszczenia na wniosek miasta wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne. Firma Jermon wystąpiła do Prezydenta z wnioskiem o zniesienie egzekucji w zamian za spłatę kar umownych wynikających z aktu notarialnego oraz innych zobowiązań pieniężnych wobec Miasta. W wyniku wynegocjowanego przez Prezydenta Witolda Wróblewskiego porozumienia inwestor wpłacił 6 157 689 zł z tytułu kary umownej, odsetek od kar umownych, zaległych rat podatku od nieruchomości, zaległych opłat za użytkowanie wieczyste i kosztów postępowania sądowego.

W zamian za spłatę powyższych należności Miasto złożyło wniosek do Sądu o umorzenie postępowania egzekucyjnego oraz wykreślenie hipotek ustanowionych dla nieruchomości.