Strategia rozwoju Elbląga 2020+

W ciągu trzynastu lat, które minęły od uchwalenia poprzedniej „Strategii rozwoju Elbląga 2001-2015”, zmieniły się zarówno uwarunkowania zewnętrzne rozwoju Elbląga, jak i samo miasto. W związku z tym zaistniała konieczność aktualizacji strategii rozwoju miasta i dostosowania jej do nowych wyzwań. Podczas prac nad dokumentem, które ruszyły w 2011 roku, uwzględniono m.in.:
᛫ trwający proces aktualizacji dokumentów strategicznych na poziomie kraju i województwa,
᛫ zbliżającą się nową perspektywę budżetową Unii Europejskiej na lata 2014-2020,
᛫ nowe rządowe założenia krajowej polityki miejskiej,
᛫ tendencje demograficzne w mieście i regionie,
᛫ rosnącą rolę koncepcji tzw. „inteligentnych miast” (ang. smart cities) w polityce rozwoju.
Powyższe okoliczności spowodowały, że zakres koniecznych zmian w zapisach strategii z 2001 roku wpłynąłby na jej kształt w sposób na tyle istotny, że dla zachowania kompletności i spójności dokumentu właściwsze okazało się przedstawienie go w wersji całkowicie nowej, czego efektem jest „Strategia rozwoju Elbląga 2020+”.
Nowa strategia nie posiada jednoznacznie określonego horyzontu czasowego. Wynika to z założenia, że realizacja określonej w dokumencie wizji Elbląga oraz wyznaczonego, dalekosiężnego celu głównego jest procesem ciągłym, polegającym na ustawicznym zmierzaniu do stanu pożądanego, sformułowanego w strategii.
Tworząc dokument pn.: „Strategia rozwoju Elbląga 2020+” dążono do tego, aby odzwierciedlał aspiracje elblążan względem ich miasta. Dlatego od samego początku procesu aktualizacji wprowadzono mechanizmy partycypacji społecznej. Były to zarówno konsultacje społeczne na etapie diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej, jak też powołanie Zespołu ds. opracowania „Strategii rozwoju Elbląga 2020+”, w skład którego weszli przedstawicieli zarówno władz i urzędu miejskiego, jak i różnych środowisk życia społeczno-gospodarczego Elbląga. Do współpracy zaproszeni zostali także przedstawiciele okolicznych jednostek samorządu terytorialnego. Wypracowany przez Zespół projekt dokumentu w lutym i marcu 2014 roku został poddany konsultacjom społecznym.
Dla dokumentu strategii, po zmianach wprowadzonych w wyniku konsultacji społecznych, została przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, która wykazała że dokument jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju. Ponadto w wyniku realizacji postanowień dokumentu przewiduje się poprawę stanu środowiska i stanu sanitarnego, szczególnie w zakresie zmniejszenia emisji hałasu drogowego, poprawy jakości powietrza, poprawy jakości wód powierzchniowych, poprawy jakości krajobrazu.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Elbląga 2020+


Opinia M-WPWIS

Opinia RDOŚ


Uchwała ws. przyjęcia strategii

Uchwała ws. przyjęcia strategii.pdf


"Strategia rozwoju Elbląga 2020+"

Strategia.pdf


Lista uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych

Lista uwag do strategii.pdf


Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu "Strategia rozwoju Elbląga 2020+"

Prognoza oddziaływania na środowisko.pdf


Sytuacja społeczno-gospodarcza Elbląga – raport diagnostyczny

Dokument „Sytuacja społeczno-gospodarcza Elbląga – raport diagnostyczny” jest rezultatem I etapu prac nad Strategią rozwoju Elbląga 2020+. Raport stanowi bazę do dalszych prac nad analizą SWOT i samą strategią.
Sytuacja społeczno-gospodarcza Elbląga – raport diagnostyczny