Strategia rozwoju Elbląga 2001 - 2015

okładka„Strategia rozwoju Elbląga 2001 - 2015” jest dokumentem ujmującym całościowo procesy przygotowania i prowadzenia optymalnej i zharmonizowanej działalności mającej na celu stały i zrównoważony rozwój miasta w najbliższym piętnastoleciu. Daleko idące zmiany jakie zaszły w Polsce w okresie ostatnich trzech lat, radykalnie przeobraziły warunki, w których realizowane będą zamierzenia w najbliższej przyszłości. Wprowadzone w tym czasie modyfikacje to przede wszystkim:
-  Zasadnicza zmiana systemu funkcjonowania administracji publicznej, nowy podział terytorialny kraju i wynikająca stąd inna sytuacja Miasta;
-  Usytuowanie organizacyjno-strukturalne i ekonomiczno-finansowe w strukturze samorządu terytorialnego jednostek oświaty i służby zdrowia;
-  Wprowadzenie nowego systemu finansowania inwestycji lokalnych z budżetu państwa poprzez tak zwane kontrakty wojewódzkie;
-  Stworzenie możliwości korzystania ze środków pomocowych Unii Europejskiej;
-  Nowe szanse i możliwości rozwoju Miasta wynikające ze współpracy w obszarze Europy Bałtyckiej, szczególnie w aspekcie integracji z Unią Europejską.

Te właśnie czynniki przesądziły o decyzji Zarządu Miejskiego o potrzebie aktualizacji i weryfikacji opracowanej uprzednio „Strategii rozwoju Elbląga 1996 - 2010”.
Poniższy dokument, opracowany na podstawie analizy uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, wytycza cele rozwoju strategicznego miasta przypisując im jednocześnie zadania i przedsięwzięcia umożliwiające ich osiągnięcie.
Jest to równocześnie dokument wymagający bieżącego dostosowywania do dynamicznie zmieniających się uwarunkowań - tak by realizacja określonych w nim celów strategicznych przebiegała rytmicznie i zgodnie z przyjętymi priorytetami.

Pełna treść w załącznikach:

Strategia rozwoju Elbląga 2001 – 2015

„Problemy rozwoju miasta - założenia. Wnioski do strategii rozwoju Elbląga”; wyciąg z ekspertyzy - prof. dr Jerzy Kołodziejski, dr Andrzej Pyszkowski, dr hab. Jacek Szlachta

Środki pomocowe oraz programy przedakcesyjne Unii Europejskiej

Uwarunkowania przestrzenne rozwoju miasta