Świadczenie pieniężne dla osób udzielających pomocy obywatelom Ukrainy

UA

UA - UA

Informacja o świadczeniu pieniężnym dla osób udzielających pomocy obywatelom Ukrainy.


KOMU PRZYSŁUGUJE

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może być przyznane na jego wniosek  świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
Przez obywatela Ukrainy rozumie się także nieposiadającego obywatelstwa ukraińskiego małżonka obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa i nie jest obywatelem polskim ani obywatelem innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
Świadczenie przysługuje tylko w przypadku, gdy wnioskujący nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

1)    osobiście w siedzibie Departamentu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Jaśminowej 11
2)    korespondencyjnie na adres:
       Departament Świadczeń Rodzinnych
       ul. Jaśminowa 11
       82-300 Elbląg
3)    elektronicznie przez ePUAP (jako pismo ogólne do urzędu)

OKRES PRZYZNANIA

Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku, za okres faktycznego zapewnienia, na własny koszt, zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, jednak nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest wypłacane z dołu.

Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:
1)    posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
2)    posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;
3)    ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);
4)    jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;
5)    samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
6)    jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy, tj. małoletni obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nim, oraz małoletni obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przed przybyciem był umieszczony w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy.

Świadczenie pieniężne, o którym mowa powyżej:
1)    pkt 1 i 2 – przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób;
2)    pkt 4 – przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci;
3)    pkt 5 – przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko;
pkt 6 – przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego
dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA

40 zł za osobę dziennie.
Wojewoda może podwyższyć kwotę świadczenia w przypadku:
1)    zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed dniem wejścia w życie ustawy;
2)    gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU OKRES ZAKWATEROWNIA
I WYŻYWIENIA
do dnia 15 lipca 2022 r.

do dnia 29 kwietnia 2022 r.

(dotyczy podmiotów, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL, w tym przypadku wnioskodawca może podać zamiast numeru PESEL, inny dokument potwierdzający tożsamość obywatela Ukrainy, np. numer paszportu)

do dnia 31 lipca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r.
miesiąc od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem od 1 lipca 2022 r.

Wnioski złożone z uchybieniem tych terminów pozostawia się bez rozpoznania.


WNIOSEK DO POBRANIA

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Załącznik do wniosku

Informacja do weryfikacji wniosku

Podstawa prawna:
1)    art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w zawiązku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.)
2)    rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi (Dz. U z 2022 r., poz. 608, z późn. zm.)
3)    rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz. U. z 2022 r., poz. 1020, z późn. zm.)