Lider Polskiej Ekologii 2008

image

image - image
22.10.2008 Gmina Miasto Elbląg zdobyła tytuł Lidera Polskiej Ekologii 2008. Nagrodę od 11 lat przyznaje Minister Środowiska za upowszechnianie pozytywnych wzorców i metod osiągania sukcesów gospodarczych dzięki działaniom na polu ochrony środowiska. Konkurs Lider Polskiej Ekologii przeprowadzany był w trzech kategoriach: Przedsiębiorstwo, Wyrób, Jednostka samorządu terytorialnego. W tegorocznej edycji do Konkursu przystąpiły 134 jednostki - 79 gmin, związków gmin i powiatów oraz 53 przedsiębiorstwa. Do wizytacji, stanowiących końcowy etap oceny, Rada Programowa wybrała 41 przedsięwzięć. Tytuł Lidera w podkategorii Gmina Miejska Elbląg otrzymał za: „Działania miasta na rzecz poprawy środowiska i jakości życia w Elblągu”, czyli za:

-      Modernizację i rozbudowę stacji uzdatniania wody Malborska w ramach realizacji kompleksowego programu poprawy jakości wody pitnej w mieście, dostosowując ją do standardów UE (projekt uzyskał dofinansowanie z UE – Fundusz Spójności. Stację malborska zmodernizowano w latach 2005 – 2007. w połowie 2007 roku uzyskała oczekiwany efekt technologiczny. Jakość wody odpowiada wymaganiom polskim i normom UE)

-     Rozbudowa sieci komunikacji tramwajowej i sukcesywne odnawianie taboru tramwajowego (Zadanie zrealizowano w 2006 roku w ramach ZPORR ze znaczącym dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach przedsięwzięcia zmodernizowano dwutorowy odcinek trakcyjny w ul. Pl. Dąbka, wybudowano nowy odcinek trakcyjny w ul. Ogólnej wraz z pętlą o łącznej długości 3,46 km. Wybudowano ekrany akustyczne, zakupiono 6 proekologicznych, niskopodłogowych wagonów tramwajowych. Realizacja inwestycji zmniejszyła negatywny wpływ transportu na środowisko naturalne, w wyniku wycofania z tego obszaru części taboru autobusowego oraz wpłynęła na poprawę efektywności energetycznej.

-       Wprowadzenie na teren Elbląga autobusów zasilanych gazem ziemnym CNG (w rejonie północno – wschodnim Polski Elbląg to jedyne miasto, w którym do napędu pojazdów stosuje się gaz ziemny w 11 autobusach) Efektem tych działań jest obniżenie emisji spalin i hałasu

-      Realizację programu kompleksowej modernizacji systemu oświetlenia ulicznego w mieście (celem jego jest zmniejszenie mocy urządzeń oświetleniowych i wdrożenie energooszczędnego sprzętu oświetleniowego. Dzięki temu poprawia się jakość oświetlenia, a co za tym idzie następuje poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

-      Modernizację substancji mieszkaniowej i obiektów użyteczności publicznej miasta z
uwzględnieniem termomodernizacji obiektów

-      Dostosowanie gospodarki odpadami do najwyższych standardów europejskich, w tym wdrożenie workowego systemu zbierania odpadów oraz systemu odgazowania składowiska

-      Zwiększenie terenów zielonych w mieście

-      Stały rozwój i wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej (wyjątkowy w skali kraju jest Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Piaskach, będący własnością samorządu, w którym przez cały rok odbywają się zajęcia z edukacji ekologicznej dla elbląskich uczniów)