Samorządowy Lider Zarządzania 2008 - Usługi Techniczne

Dwa zgłoszone przez Miasto Elbląg wnioski zdobyły pierwsze równorzędne miejsca w kategorii miast na prawach powiatu. Pierwszy projekt pod nazwą „Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego instrumentem nowoczesnego zarządzania kształtującego politykę dobrych praktyk w bezpieczeństwie ruchu drogowego i wprowadzania zmian w infrastrukturze drogowej” złożony został w dziedzinie transport. I miejsce kapituła konkursowa przyznała za zarządzanie drogami prowadzone w sposób komplementarny, odpowiadający wymogom systemowego traktowania miejskiej infrastruktury drogowej. Drugi wniosek złożony w dziedzinie gospodarki komunalnej dotyczył „Dostosowania jakości wody pitnej do norm UE”. Kapituła nagrodziła go za wzorcowy w warunkach krajowych nowoczesny system zarządzania zaopatrzeniem w wodę, przy zastosowaniu rzadko spotykanej w kraju kompleksowości rozwiązań. Do konkursu Samorządowy Lider Zarządzania 2008 zgłoszono 46 praktyk w trzech dziedzinach: gospodarka komunalna, transport, komunalna gospodarka mieszkaniowa. Ocenie poddano 23 wnioski (z 14 miast) w kategorii wielkościowej miasta na prawach powiatu i miasta powyżej 50 000 mieszkańców, 4 zgłoszenia w kategorii powiaty ziemski (z 4 powiatów), 15 (z 14 miast) w kategorii miasta małe i średnie oraz 4 (z 4 gmin wiejskich) w kategorii gminy wiejskie. Komisja konkursowa spośród rekomendowanych przez ekspertów Konkursu projektów, do drugiej finałowej tury ocen zakwalifikowała ostatecznie 6 projektów zgłoszonych przez miasta na prawach powiatu i powyżej 50 000 mieszkańców, 3 projekty powiatowe, 6 z miast małych i średnich oraz 2 z gmin wiejskich. Wizytacje w jednostkach trwały od 15 kwietnia do  17 maja br. Konkurs Samorządowy Lider Zarządzania jest jednym z elementów programu "Budowanie potencjału instytucjonalnego samorządów dla lepszego dostarczania usług publicznych 2007-2011", współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, który jest realizowany przez Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP i Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych.