Menadżer Oświaty 2002

Elbląg zajął I miejsce w kategorii „miasto” w zorganizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu konkursie Menadżer Oświaty 2002.
Organizator konkursu oceniał m.in. zaangażowanie inwestycyjne – nowe obiekty szkolne, sportowe, obiekty do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych, realizację zadań reformy – organizację sieci szkolnej, dowóz uczniów, organizację dożywiania i wspierania dzieci z rodzin ubogich, formy zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych – udział uczniów w konkursach i olimpiadach, prowadzenie zespołów i kół zainteresowań, aktywność w środowisku lokalnym oraz działalność sportową.