3 walizki, czyli jeszcze lepsza profilaktyka

przekazanie walizek

przekazanie walizek - przekazanie walizek
Elbląska policja wzbogaciła się dziś o trzy specjalistyczne walizki, które mają pomóc w działaniach profilaktycznych, przeciwdziałających używaniu narkotyków i dopalaczy. Sprzęt zakupiony przez Miasto przekazał dziś oficjalnie Witold Wróblewski  prezydent Elbląga. Walizki odebrał Robert Muraszko zastępca Komendanta Miejskiego Policji wraz z towarzyszącymi mu funkcjonariuszami i technikiem kryminalistą. To praktyczny prezent, jaki elbląscy policjanci otrzymują tuż przed swoim świętem.

Od dłuższego czasu toczy się dyskusja na temat konsekwencji związanych z używaniem dopalaczy. Miasto wspólnie z policją  i innymi służbami prowadzi akcje profilaktyczne, a dziś pragniemy przekazać sprzęt, który pozwoli jeszcze efektywniej takie działania realizować i uświadamiać o groźnych konsekwencjach sięgania po narkotyki czy dopalacze – mówił Witold Wróblewski prezydent Elbląga

Wyposażenie walizek będzie wykorzystywane przez policjantów w pracy nie tylko z młodzieżą, która w kwestii używek jest wyedukowana, ale także z nauczycielami, pedagogami i rodzicami. Będziemy uświadamiać młodym i ich opiekunów, jak negatywnie działają na organizm dopalacze, jakie są skutki ich zażywania. W ubiegłym roku dotarliśmy do 6.500 osób, odbywając 157 spotkań, w tym roku już odbyliśmy blisko 100 spotkań dla około 3.400 osób. To ciągła praca Policji, ale również innych służb, np. Sanepidu – mówił Robert Muraszko zastępca Komendanta Miejskiego Policji

3 walizki edukacyjne zawierają:
- wyposażenie pierwszej stanowią atrapy środków odurzających i uzależniających,
- na wyposażeniu drugiej znajduję się uniwersalny zestaw oględzinowy,
- trzecia walizka zawiera uniwersalny zestaw osmologiczny.

Przekazane pomoce dydaktyczne służyć będą do realizacji profilaktycznych zadań edukacyjnych związanych z problemem dopalaczy w elbląskich szkołach i placówkach oświatowych. Koszt zakupu walizek to 10 442,70 zł.

Dotychczasowe działania podejmowane przez Urząd Miejski i placówki oświatowe we współpracy ze służbami miejskimi w celu przeciwdziałania dopalaczom:

1. W ramach programu Bezpieczny Elbląg w 2014 roku, dofinansowano projekty realizowane przez Komendę Miejską Policji w Elblągu, Straż Graniczną,  Straż Pożarną,  Straż Miejską oraz Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną. Dzięki tym środkom realizowane były spotkania prewencyjno – edukacyjne z młodzieżą, ale także i z rodzicami na temat dopalaczy – projekt pod nazwą: „Bez narkotyków w szkole bezpieczniej”,  „Uzależnienia – przeciwdziałanie narkomanii i innym nałogom” oraz program „Dopalacze – oferta śmierci!”

2. W związku z pozyskaniem przez Departament Edukacji środków w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”  w pierwszym semestrze roku szkolnego 2014/2015 Departament wdrożył we wszystkich elbląskich gimnazjach projekt: Elbląska edukacja przeciw uzależnieniom. W ramach zadania podjęto szereg działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i przyjaznego środowiska w gimnazjach. Celem podejmowanych działań było zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym wśród młodzieży gimnazjalnej, w tym głównie przeciwdziałanie zażywaniu substancji psychoaktywnych przez uczniów oraz profilaktykę uzależnień w ww. zakresie. Zaplanowany projekt był odpowiedzią na oczekiwania wychowawców, nauczycieli, dyrektorów gimnazjów, rodziców, władz miejskich, którzy dostrzegają wagę problemu, i którego potwierdzeniem są wyniki badań ankietowych przeprowadzone we wrześniu ubr. we wszystkich elbląskich gimnazjach. Zaplanowane zadanie dotyczyło cyklu działań profilaktycznych i wychowawczych w zakresie przeciwdziałania zażywaniu substancji psychoaktywnych przez elbląską młodzież gimnazjalną, w tym: palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków, dopalaczy, i różnych tabletek. Projekt miał charakter kompleksowy: zawierał wielokierunkowe wsparcie - cykl spotkań z przedstawicielami Policji w zakresie problemu zażywania przez dzieci i młodzież substancji psychoaktywnych, nt. konsekwencji prawnych i karnych zażywania substancji psychoaktywnych, cykl spotkań z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej nt. konsekwencji zdrowotnych zażywania substancji psychoaktywnych, cykl warsztatów psychospołecznych zrealizowanych przez wychowawców i pedagogów oraz cykl zajęć dotyczących alternatywnych i aktywnych form spędzania czasu wolnego a także  realizację spektaklu profilaktycznego dla uczniów – „ My – dzieci z dworca ZOO” . W projekcie wzięli udział uczniowie wszystkich klas pierwszych – łącznie 961 uczniów.

3. Wszystkie elbląskie placówki oświatowe realizują w ramach Szkolnych Programów Profilaktyki wiele projektów ukierunkowanych na  wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami, jakie zagrażają prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu; na ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka (jednostkowych, rodzinnych, rówieśniczych, szkolnych, środowiskowych), które zaburzają prawidłowy rozwój ucznia i dezorganizują jego zdrowy styl życia.

Wszystkie szkoły mają możliwość projektowania kompleksowych działań profilaktycznych, planowania i projektowania profilaktyki w odpowiedzi na potrzeby swojego własnego środowiska. Realizowanych jest wiele projektów, dostosowanych do wieku dzieci gdzie w szczególności mowa jest o używkach - min: „Czym skorupka za młodu”, „Dopalacze mogą Cię wypalić”,  „Nie palę, nie piję, nie biorę”.
Projekty realizowane są w sposób dostępny dla uczniów w danym wieku,   przy tym głównym celem podejmowanych działań jest osiągnięcie przez dzieci postawy obojętności, nawet więcej  - niedostępności wobec pojawiających się propozycji używania tego typu substancji przy jednoczesnej świadomości negatywnych skutków określonych oddziaływań.

przekazanie walizek

przekazanie walizek - przekazanie walizek
przekazanie walizek
przekazanie walizek - przekazanie walizek

przekazanie walizek

przekazanie walizek - przekazanie walizek
przekazanie walizek
przekazanie walizek - przekazanie walizek
przekazanie walizek
przekazanie walizek - przekazanie walizek

przekazanie walizek

przekazanie walizek - przekazanie walizek