Niepełnosprawni parkują

niepełnosprawni - znak

niepełnosprawni - znak - niepełnosprawni - znak

Przypominamy, że  od środy (1 lipca)  parkować na tzw. kopertach inwalidzkich będą mogły tylko osoby z nowymi kartami parkingowymi, na których z jednej strony umieszczona jest: data ważności, numer karty (ułatwiający weryfikację uprawnień) i organ wydający, a na drugiej stronie umieszczone jest zdjęcie osoby uprawnionej.

   Teraz nowe karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych przysługują:

• osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności i znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się,

• osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się, i kodami w orzeczeniu:
      04-O (choroby narządu wzroku)
      05-R (upośledzenie narządu ruchu)
      10-N (choroba neurologiczna),

• osobom do 16. roku życia ze znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się,
a także
• placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnosprawnością

O wydanie nowej karty parkingowej  należy  zwrócić się do  Powiatowego Zespołu ds. Orzeczeń  o Niepełnosprawności w Elblągu przy ul. Winnej 9 składając:
•     wniosek  o wydanie karty parkingowej
•     fotografię o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm z aktualnym wizerunkiem osoby uprawnionej,
•     dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej w kwocie 21 zł.
uwaga: od 4 stycznia 2016 r. dodatkowo będzie ponosić się też  koszt opłaty ewidencyjnej.
Ponadto  należy  przedstawić się do wglądu oryginał wraz z kserokopią prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności wraz ze  wskazaniem ulg i uprawnień do karty parkingowej.

Kartę parkingową osobie prywatnej wydaje się maksymalnie na 5 lat.

Kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą pojazdu samochodowego, w miejscu widocznym, eksponując jej zabezpieczenia, tak, aby możliwe było odczytanie jej numeru i daty ważności.

Karta parkingowa potwierdza uprawnienia: do korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością (tzw. kopert) oraz do niestosowania się do następujących znaków drogowych:
•    B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach
•    B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych
•    B-3a zakaz wjazdu autobusów
•    B-4 zakaz wjazdu motocykli
•    B-10 zakaz wjazdu motorowerów
•    B-35 zakaz postoju
•    B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste
•    B-38 zakaz postoju w dni parzyste
•    B-39 strefa ograniczonego postoju