Informacja dotycząca wyborów ławników na kadencję 2016-2019

Kolegium Sądu Okręgowego w Elblągu uchwałą z dnia 18 maja 2015 r. ustaliło liczbę ławników, która powinna być wybrana na kadencję 2016 – 2019 przez Radę Miejską w Elblągu do:

- do Sądu Okręgowego w Elblągu – 39, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy - 2

- do Sądu Rejonowego w Elblągu – 36, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy - 11

1. KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM?

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

- ma obywatelstwo polskie i  korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

- jest nieskazitelnego charakteru,

- ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,

- jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

- posiada co najmniej wykształcenie średnie,

- jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.

2. KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM?

- osoby zatrudnione w sądach powszechnych, innych sądach i prokuraturze,

- funkcjonariusze Policji  oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem

przestępstw i wykroczeń

- adwokaci i aplikanci radcowscy, radcy prawni i aplikanci radcowscy,

- duchowni,

- żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

- funkcjonariusze Służby Więziennej,

- radni gminy, powiatu i województwa.

UWAGA: Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 
3. KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW?

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:

   - prezesi właściwych sądów,
   - stowarzyszenia,
   - inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
   - co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 
Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej, którą można pobrać ze strony internetowej www.ms.gov.pl lub w pokoju 98 Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Elblągu upływa z dniem 30 czerwca 2015 roku.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do urzędu po 30 czerwca 2015 roku, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

4. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO KARTY ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA

  -  informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca kandydata na ławnika.
  -  oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  -  oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
  -  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozu­mieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
  -  listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata w przypadku zgłoszenia przez obywateli,
  -  aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące stowarzyszenia, innej organizacji społecznej lub zawodowej dokonującej zgłoszenia kandydata,
  -  2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą  niż 30 dni przed datą zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie ponosi kandydat na ławnika.