Regionalne rozmowy o regionalnym programie

spotkanie
Wczoraj w Urzędzie Miejskim w Elblągu odbyło się spotkanie dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Poza elbląskimi jednostkami i organizacjami działającymi w dziedzinie szeroko rozumianej pomocy społecznej w Elblągu pojawili się również przedstawiciele tego typu organizacji m.in. z Młynar, Pasłęka, Milejewa i Tolkmicka. Główne cele programu w obszarze tzw. włączenia społecznego i rodzaje dofinansowywanych zadań prezentowała Wiesława Przybysz dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

Partnerstwo przede wszystkim

Aby starać się o środki na zadania społeczne z aktualnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury poszczególne jednostki powinny według zaleceń Komisji Europejskiej wchodzić ze sobą w różnorodne partnerstwa. Najlepiej oceniane będą projekty, które poza partnerstwem uwzględniać będą również wielopoziomowe zarządzanie, zrównoważony rozwój oraz promowanie równości kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji, na przykład w odniesieniu do osób niepełnosprawnych. Tak jak zawsze przy ocenie wniosków pod uwagę będzie brana zdolność do efektywnej realizacji projektu, doświadczenie projektodawcy w realizacji dotychczasowych zadań oraz potencjał kadrowy i merytoryczny jednostek ubiegających się o dofinansowanie.

W Programie Operacyjnym na lata 2014- 2020 zapisano trzy główne rodzaje zadań, w ramach których będzie się można starać o środki, są to:

Aktywne włączanie - w ramach tego celu dofinansowywane będą m.in. działania aktywizujące osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym, część środków skierowana powinna być też na centra i kluby integracji społecznej. Wspierane będą również zadania skierowane na pomoc w usamodzielnieniu osobom, które opuszczają palcówki opiekuńczo-wychowawcze.

Ułatwianie dostępu do usług zdrowotnych i społecznych - w tym celu wspierane będą m.in. zadania profilaktyczne polegające na wykrywaniu wad rozwojowych, rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością, działania profilaktyczne zapobiegające powstaniu próchnicy u dzieci oraz profilaktyka raka szyjki macicy. Inny rodzaj zadań, które może liczyć na wsparcie są te zwiększające dostępność usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Wspieranie przedsiębiorczości społecznej - środki na ten cel przeznaczone zostaną na zadania generujące wzrost zatrudnienia, m.in. poprzez rozwój ekonomii społecznej. Wnioskodawcy mogą liczyć na wsparcie w zakładaniu przedsiębiorstw społecznych (spółdzielni socjalnych).

spotkanie - Wiesława Przybysz