Dla rodziców i "pierwszaków"...

Informacja dla rodziców uczniów, którzy rozpoczną naukę w klasie I w elbląskich szkołach podstawowych od 1 września 2015 r.

Od 1 września 2015r. do klasy pierwszej szkoły podstawowej mają obowiązek uczęszczać dzieci ur. w roku 2009 (6-latki) oraz dzieci urodzone w II połowie 2008r. (7-latki).

Do publicznej szkoły podstawowej, dla której ustalono obwód przyjmuje się dzieci zamieszkałe w tym obwodzie bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Jednakże rodzice /prawni opiekunowie (którzy podejmą decyzję o uczęszczaniu dziecka do szkoły obwodowej) są zobowiązani złożyć tzw. zgłoszenie na druku otrzymanym w szkole obwodowej.

Jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami to może przyjąć dzieci, zamieszkałe poza obwodem szkoły po złożeniu przez rodzica wniosku.
W postępowaniu rekrutacyjnym, powołana przez dyrektora szkoły komisja rekrutacyjna, będzie rozpatrywała wnioski biorąc pod uwagę kryteria zawarte w statucie danej placówki. Zatem rodzic, zainteresowany zapisaniem dziecka do szkoły innej niż obwodowa, powinien złożyć wniosek do tej szkoły na odpowiednim druku.

Druki zgłoszeń (dla dzieci z obwodu szkoły) oraz druki wniosków (dla dzieci spoza obwodu szkoły) oraz kryteria przyjęcia dziecka spoza obwodu szkoły zostaną udostępnione do końca lutego br. na stronach internetowych i w sekretariatach szkół podstawowych.

Dla ułatwienia rodzicom przyszłorocznych pierwszoklasistów dyrektorzy szkół podstawowych ustalili takie same terminy rekrutacji do wszystkich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg w roku szk. 2015/2016

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

1.

A.   dzieci  z obwodu szkoły

– składanie do szkół obwodowych zgłoszeń

B.   dzieci spoza obwodu szkoły

(w przypadku gdy rodzic wybierze szkołę inną niż obwodowa)

– składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów  przyjęcia do szkoły innej niż obwodowa

2-31 marca br.

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych                   w siedzibie szkoły  (dla dzieci spoza obwodu szkoły)

8 kwietnia br.

o godz. 15.00

3.

Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka w sekretariacie szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane

do 15 kwietnia br.

do godz. 15.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych           i kandydatów nieprzyjętych w siedzibie szkoły

20 kwietnia br.

o godz. 15.00

5.

Składanie wniosków

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

6.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty złożenia wniosku                      o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

7.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

8.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

9.

Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.


W przypadku, gdy szkoła po przeprowadzeniu rekrutacji w powyższym terminie, będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami, dyrektor szkoły podstawowej może przeprowadzić rekrutację uzupełniającą w terminach ustalonych indywidualnie przez każdą szkołę.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

1.

A.   dzieci  z obwodu szkoły

– składanie do szkół obwodowych zgłoszeń

B.   dzieci spoza obwodu szkoły

(w przypadku gdy rodzic wybierze szkołę inną niż obwodowa)

– składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów  przyjęcia do szkoły innej niż obwodowa

2-31 marca br.

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych                   w siedzibie szkoły  (dla dzieci spoza obwodu szkoły)

8 kwietnia br.

o godz. 15.00

3.

Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka w sekretariacie szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane

do 15 kwietnia br.

do godz. 15.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych           i kandydatów nieprzyjętych w siedzibie szkoły

20 kwietnia br.

o godz. 15.00

5.

Składanie wniosków

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

6.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty złożenia wniosku                      o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

7.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

8.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

9.

Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.