Komunikat dot. selektywnej zbiórki odpadów

Urząd Miejski w Elblągu informuje mieszkańców i przypomina wszystkim  władającym nieruchomościami, że do ich obowiązków należy utrzymanie czystości i porządku poprzez wyposażenie nieruchomości w pojemniki na wszystkie frakcje odpadów i niedopuszczenie do zanieczyszczania terenu wokół nich.
W związku z zakończeniem trwałości projektu unijnego Zakład Utylizacji Odpadów (ZUO) przekaże obsługę tzw. „gniazd” selektywnej zbiórki odpadów podmiotowi wybranemu w odrębnym postępowaniu.
Pojemniki stojące dotychczas w „gniazdach” mogą być przez władających nieruchomościami (spółdzielnie, zarządcy nieruchomości ZBK, inne) odkupione ,wydzierżawione od ZUO bądź zakupione na wolnym rynku.
W najbliższym czasie zmianie ulegnie lokalizacja miejskich pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (tworzywa, szkło, papier) ustawionych w pasach drogowych oraz bezpośrednim sąsiedztwie Punktów Gromadzenia Odpadów zorganizowanych dla mieszkańców osiedli mieszkaniowych.
Docelowo przedmiotowe pojemniki ustawione zostaną w bezpośrednim sąsiedztwie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, placów publicznych, pieszych ciągów komunikacyjnych itp. Zwiększy się w ten sposób ogólna dostępność do „gniazd”, a co za tym idzie system selektywnej zbiórki odpadów funkcjonował będzie efektywniej.