Nowelizacja ustawy o odpadach

5 września 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592).

Posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskał:

  • zezwolenie na zbieranie odpadów,
  • zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
  • pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
  • pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów,

jest zobowiązany, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ww ustawy, tj. do dnia 4 września 2019 r. posiadać nową decyzję uwzględniającą wprowadzone zmiany.

Wniosek o zmianę musi zawierać informacje oraz załączniki wymagane ustawą nowelizującą. Jeżeli posiadacz odpadów nie złoży wniosku spełniającego wymagania w wyznaczonym terminie, wymienione powyżej decyzje wygasną z mocy prawa.
Informujemy również, że zgodnie z art. 12 ustawy nowelizującej, posiadacze odpadów prowadzący ich magazynowanie są obowiązani spełnić wymagania w zakresie kontroli wizyjnej w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy, tj. do dnia 05 marca 2019 r.

Wnioski do pobrania, uwzględniające nowelizację ustawy znajdują się w kartach usług Organów wydających tj.:
• na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Elblągu, w zakładce Departament Ochrony Środowiska (http://um-elblag.samorzady.pl/kat/id/213 ),
• stronie Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (https://bip.warmia.mazury.pl/kategoria/23/urzad-marszalkowski-departamenty-biura-departament-ochrony-srodowiska.html)