Kontrole antysmogowe

W związku z trwającym okresem grzewczym Straż Miejska przypomina wszystkim mieszkańcom, że obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych.

Aby zapobiegać negatywnym oddziaływaniom wszechobecnego smogu na nasze zdrowie i środowisko, na terenie miasta Elbląga zintensyfikowane zostały działania kontrolne w ramach „patroli antysmogowych” prowadzonych przez strażników miejskich.

Kilka ważnych informacji dla mieszkańców:
Podstawy prawne do przeprowadzania kontroli – art. 379 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska – upoważnienie Prezydenta Miasta.

Uprawnienia patrolu antysmogowego:

 • wstęp wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godz. 6.00 – 22.00 na pozostały teren,
 • przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych,
 • żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalania stanu faktycznego,
 • żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Patrol podejmując działania kontrolne może:

 • wejść do kotłowni i sprawdzić czy nie ma w niej śmieci przygotowanych do spalania,
 • zajrzeć do pieca i zweryfikować, czy nie są w nim spalane śmieci,
 • sprawdzić, czy śmieci przekazywane są odpowiednim służbom,
 • wykonać dokumentację fotograficzną.

Obowiązki kontrolowanego:

 • kontrolowana osoba fizyczna lub prowadząca działalność gospodarczą obowiązana jest umożliwić przeprowadzenie kontroli,
 • złożyć niezbędne wyjaśnienia w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa.

Sankcje karne:

 • spalanie odpadów jest wykroczeniem określonym w art. 191 Ustawy o odpadach, i zagrożone jest karą grzywny do 5 000 zł. W przypadku wdrożenia postępowania mandatowego może być nałożony mandat karny w wysokości od 20 do 500 zł.
 • udaremnianie lub utrudnianie kontroli jest przestępstwem z art. 225 Kodeksu Karnego i zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3. W takim przypadku postępowanie prowadzi policja lub prokuratura.

Przyjmowanie zgłoszeń:

 • Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Elblągu – całodobowo 7 dni w tygodniu, tel. 55 239-30-40,
 • Straż Miejska w Elblągu – od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 21.00, tel. alarmowy 986, 55 239-30-34.  Patrol antysmogowy wykonuje kontrole w godz. 6.00 – 21.00.  

Uzgodnienia z Policją:

 • w każdym przypadku odmowy poddania się kontroli, Komenda Miejska Policji w Elblągu podejmie czynności sprawdzające,
 • planowane wspólne patrole policjantów ze strażnikami miejskimi w zależności od potrzeb,
 • po godzinie 22.00 czynności kontrolne podejmowane będą przez policję,
 • koordynatorem działań kontrolnych patroli antysmogowych jest Straż Miejska w Elblągu.

Od początku sezonu grzewczego strażnicy miejscy przeprowadzili 86 interwencji dotyczących spalania odpadów i wystawili 17 mandatów karnych za to wykroczenie.

Karolina Wiercińska, Straż Miejska w Elblągu