Trwaja prace przy przebudowie oczyszczalni scieków w Elblągu

epwik

epwik - epwik

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje obecnie projekt pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014— 2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno — ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej dla całego projektu pn. Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg” to ponad 107 mln zł.

W ramach projektu realizowana jest obecnie Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej 47 w Elblągu”. W dniu 07.04.2020 r. Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podpisało z Instal Warszawa S.A. umowę na realizację ww. zadania. Wartość kontraktu to ponad 193 mln zł.

Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Elblągu obejmuje budowę nowych obiektów, przebudowę, rozbudowę oraz wyburzenie części istniejących obiektów.

Kolejnym nowo wybudowanym obiektem na terenie oczyszczalni ścieków jest budynek agregatów kogeneracyjnych, w którym zainstalowano dwa agregaty, każdy o mocy elektrycznej 400 kW oraz mocy cieplnej min. 488 kW. 

Ciepło uzyskane z agregatów włączone zostanie do układu cieplnego – na potrzeby podgrzania osadu w wymiennikach. Są one odpowiedzialne za utrzymanie właściwej temperatury osadu w zamkniętych komorach fermentacyjnych na potrzeby procesu stabilizacji osadu, a także zasilenia układu cieplnego oczyszczalni (kotłownia). Cały biogaz, uzyskany w wyniku fermentacji osadów, spalany będzie w tych agregatach.

Nowe agregaty kogeneracyjne, wyposażone są w układy:
1.    Część grzewcza (ciepło odzyskowe): sieć cieplna podłączona jest do króćców wlotu i wylotu obiegu wtórnego agregatu. W obiegu wtórnym agregatu poprzez wymiennik płytowy glikol/woda ciepło wytwarzane w jednostce kogeneracyjnej zostaje przekazane do sieci cieplnej. Układ wytwarza ciepło o temp. 70OC/90OC (zasilanie/powrót). Pomiar ilości wytworzonego ciepła dokonuje się za pomocą licznika ciepła.
2.    Część spalinowa: spaliny z agregatu wyrzucane są nad dach budynku poprzez tłumik wyrzutu spalin agregatu. Za tłumikiem spalin znajduje się komin izolowany Ø200mm. Wszystkie elementy instalacji wykonane są z materiałów kwasoodpornych.
3.    Część wodno-glikolowa: na dachu obiektu zlokalizowane są chłodnice obiegu intercoolera i chłodnice awaryjnego chłodzenia, niezależne dla każdego agregatu.
4.    Część gazowa: biogaz do silników agregatów kogeneracyjnych doprowadzony będzie z zakładowej sieci biogazu przewodem gazowym. W skrzynce znajduje się główny zawór biogazowy tzn. przepustnica ręczna w kołnierzach oraz kulowy zawór z głowicą samozamykająca wchodzący w skład automatycznego systemu detekcji metanu. W skład systemu detekcji wchodzą jeszcze detektor metanu i detektor dymu, moduł alarmowy oraz sygnalizatory: akustyczny i optyczno-akustyczny. W zakresie biogazu zainstalowany został filtr do usuwania zanieczyszczeń – siloksanów, które mogą powodować uszkodzenia silników biogazowych.
5.    Część elektryczna i AKPiA: Sterowanie oraz monitoring pracy agregatów kogeneracyjnych odbywać się będzie lokalnie przy zespole prądotwórczym oraz w dyspozytorni oczyszczalni ścieków z poziomu wizualizacji - system SCADA.

epwik

epwik - epwik
Fot 1. Budynek agregatów kogeneracyjnych.

epwik

epwik - epwik

epwik

epwik - epwik

Fot 2 i 3. Agregaty kogeneracyjne.

epwik

epwik - epwik

epwik

epwik - epwik

Fot 4 i 5. Lokalny system sterowania agregatami kogeneracyjnymi

 

logo