Wsparcie dla organizacji pozarządowych

wsparcie dla organizacji pozarządowych

wsparcie dla organizacji pozarządowych - wsparcie dla organizacji pozarządowych

Na podstawie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ELBLĄGU ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych (art. 15zze ustawy).

Organizacja pozarządowa składa dokumenty do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na swoją siedzibę w terminie od dnia 22.04.2020r. do dnia 05.05.2020r. w następujący sposób:

1.    Elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, przez Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, w serwisie www.praca.gov.pl

Wniosek wraz z umową i wypełnionym arkuszem Excel (według wzorów zamieszczonych przy wniosku) przesyłane do Powiatowego Urzędu Pracy Elblągu  MUSZĄ  BYĆ PODPISANE przez upoważnione do tego osoby (podpisane tzn. opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym) - nie należy dokonywać żadnych zmian w umowie, nie należy również umowy drukować, podpisywać ręcznie, skanować i dołączać tak podpisanego skanu.
Złożenie wniosku poprzez platformę Praca.gov.pl po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym znacznie przyśpieszy otrzymanie dofinansowania.
W przypadku wniosku potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, po jego pozytywnym rozpatrzeniu wymagane będzie podpisanie umowy przez organizację pozarządową po przekazaniu jej przez tutejszy urząd.

2.    Składając w zamkniętej kopercie do skrzynki umieszczonej przed głównym wejściem do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu lub Filii w Pasłęku lub przesyłając pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg

WERSJA PAPIEROWA składa się z: 2 egzemplarzy umowy, wniosku i załączników (w tym wszystkich wypełnionych zakładek z arkusza Excel).
Na etapie składania wniosku umowa musi być już podpisana przez upoważnioną do tego osobę (czytelnie wraz z pieczątką). W przypadku przesyłki pocztą tradycyjną jako dzień wpływu zostanie uznana data stempla pocztowego.


•    Kto i w jakiej sytuacji może otrzymać wsparcie?
Podmiotem uprawnionym są organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia) oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, np. kościelne osoby prawne, kluby sportowe. Wsparcie przysługuje w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej 30%.
•    Jaka jest wartość możliwego do otrzymania wsparcia i na jaki okres przysługuje?
Wsparcie przysługuje na okres do 3 miesięcy, a jego wartość uzależniona jest od wartości spadku przychodów z działalności statutowej, rozumianego jako stosunek łącznych przychodów z działalności statutowej w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy, liczonych nie wcześniej, niż od dnia 1 stycznia 2020 r. i nie później niż w dniu poprzedzającym złożenie wniosku.

W przypadku spadku przychodów z działalności statutowej o:
1.    co najmniej 30% – wsparcie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
2.    co najmniej 50% – wsparcie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
3.    co najmniej 80% – wsparcie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

•    Na jaki okres może zostać przyznane dofinansowanie?
Wsparcie może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Dofinansowanie, jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez organizację pozarządową oświadczenia (stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy) oraz Załącznika nr 2 do Wniosku, w którym pracodawca oblicza wysokość spadku przychodów z działalności statutowej, wpisuje pracowników objętych umową i oblicza kwotę dofinansowania dla poszczególnych pracowników. Pierwsze oświadczenie jest składane wraz z wnioskiem, kolejne oświadczenia będą uruchamiać wypłatę świadczenia w następnych miesiącach.

Szczegóły, zasady i wzory wniosków oraz innych dokumentów zostały udostępnione pod adresem: https://elblag.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/organizacje
Informacje na temat wsparcia udzielane będą pod numerami telefonów: 55 237 67 69, 55 237 67 86, 55 237 67 32, 55 237 67 88

Powyższa forma wsparcia jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego WiM 2014-2020.